2020. június 22., hétfő

Magatartás rossz (2)


Véget ért a szorgalmi időszak, a diákok kézhez kapták a bizonyítványokat. Az utóbbi időben több szülő is megkeresett, hogy mit lehet tenni, ha szerinte indokolatlanul rossz jegyet kapott a gyermeke. Van-e valamilyen jogi lehetőség?

A kérdésre a választ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tartalmazza.
A törvény 62. § (1) j) pont szerint: A pedagógus kötelessége különösen, hogy a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját.
A 37. §-a szerint a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel. Fontos kiemelni, hogy az osztályzatok is ebbe a körbe tartoznak, azaz az iskola döntésének minősülnek.
Az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.
A 37. § (3) bekezdése szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelemről.

A bevezetőben szereplő kérdésre tehát az a válasz, hogy van lehetőség fellebbezésre az osztályzatokkal szemben, de nem minden esetben. A minősítéssel szemben csak akkor indítható eljárás, ha a tanuló minősítése szabálysértő. A kérelemben konkrétan meg kell jelölni, hogy az iskola mely szabályt nem tartotta be. A kérelem benyújtására a bizonyítvány átvételétől számított 15 nap áll rendelkezésre.

2020. június 22.
Szerző: dr. Jásper András
Fotó: Martin Vorel a StockSnap-tól