2020. február 10., hétfő

Az életre felkészítő tudást támogató feltételek megteremtése


Immár 3. alkalommal Székesfehérvár adott otthont az Országos Diákparlamentnek. Mindezt november óta rengeteg területi, városi és megyei előkészítő munka előzte meg. A megyei diákparlamenteken választott képviselők az ODP2020-ra hozták el az összegyűlt elképzeléseket, javaslatokat és igényeket.

Lépésről lépésre
Az egyre gyorsabban változó munkaerőpiaci elvárások sürgetően hatnak a ma diákjaira is. Az Országos Diákparlament (ODP) felmenő rendszerű, minden iskolatípusra kiterjedő, közvetlen képviselők útján működő intézménye révén első kézből a jövő felnőttjei maguk tervezhetik életüket.
A demokrácia időigényes – hangzott el nem egyszer a több, mint 200 diákképviselővel dolgozó Országos Diákparlamenten a három napos munkája során. Rengeteg vélemény, igény és érdekeltség kereste ajánlásként, javaslatként való megfogalmazását és megszavazását. Ez a parlamentális folyamat, hosszú távon, a magyar iskolarendszert az egyik legjobb, legdemokratikusabb és leghatékonyabban működő oktatási rendszerévé érlelheti.
A 10. alkalommal megrendezett parlament első napján a minisztérium és háttérintézményeinek vezetői is rendszeresen részt vesznek. Itt a diákok kérdéseiket direkt nekik tehetik fel, és lehetőség van azonnali válaszra is.
Érdemi munka történt 2017-ben és 2020-ban is
Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár a 2017-es Országos Diákparlament eredményeiről referált a hallgatóságnak. Elmondta, a felterjesztett 50 ajánlási pontból 30 pont teljesült, 11 megvalósulása pedig folyamatban van.
Dr. Aáry-Tamás Lajos, oktatási jogok biztosa a digitális világ nem szerkesztett tudásáról beszélt, amely a tanulást és tanítást új keretbe helyezi, ahol a diákok a tanáraikkal együtt tanulnak.
Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár a kritikai gondolkodás és a jobbító szándék motivációjáról szólt. Hangsúlyozta a fiatalok hangjának „becsatornázásának” jelentőségét.

Az ODP második napján a küldöttek kis létszámú szekciókban vitatták meg a különböző megyei parlamentektől érkezett javaslatokat. Azokban kérdésekben, amelyekben a diákok egyetértettek, a szekció tagjai javaslatot tettek az ajánlás tartalmára. A javaslatok képviseletére a szekció tagok maguk közül megválasztotték az egyik diáktársukat. A 18 szekció képviselőjéből alakult meg az a szerkesztő bizottság, amely hosszas vita után 46 pontos ajánlásra tett javaslatot.

A harmadik nap a küldöttek plenáris ülésen pontonként szavazva, egyes pontoknál vita után 45 pontot támogatott a szerkesztő bizottság javaslatai közül. A 45 pontból álló ajánlást nagy többséggel szavazta meg az Országos Diákparlament, és megbízta az Országos Diáktanácsot, hogy gondozza s képviselje a döntéshozók felé. Az elfogadott ajánlást ezt követően adták át a küldöttek képviselői Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkárnak.
Az ajánlásban szerepelnek diákönkormányzattal, szakmai oktatással, tantárgyakkal, vizsgákkal, gyakorlóhelyekkel, fenntartható neveléssel vagy akár az intézmények napi működésével kapcsolatos pontok is.
  

2020. február 3., hétfő

ODP 2020. Ajánlás


A X. Országos Diákparlament munkája összegzéseként az alábbi Ajánlást fogalmazta meg. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasztalatait, a megyei/regionális fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhangzótokat.

Ajánlás
Országos Diákparlament 2020
1. A diákönkormányzat egyetértési jogának visszaállítása a Házirend és az SZMSZ diákokat érintő részeinek elfogadása és módosítása tekintetében; különösen a csengetési rend, a 0. óra, az első óra kezdési időpontja, valamint a közösségi terek használatát illetően.

2. Az iskolai diákönkormányzatok országos nyilvántartásának létrehozása (pl.: KIR), mely tartalmazza az elnök és a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus elérhetőségét. A diákönkormányzatokat érintő pályázatok, információk jussanak el közvetlenül a DÖK-höz ezen elérhetőségek útján.

3. Legyen elérhető egy könnyen érthető, hatályos, általános diákjogi tájékoztató.

4. A diákönkormányzat rendelkezzen egyetértési joggal, amikor az intézmény megválasztja a témahetek programját. Javasoljuk, hogy az iskolákban kerüljön megrendezésre gyermekjogi, diákjogi témanap.

5. Legyen véleményezési joga az iskolai diákönkormányzatnak az E-napló és a hozzá tartozó e-ellenőrző tanulókat érintő, elérhető funkcióiról és annak beállításairól.

6. Az e-napló központi rendszerének fejlesztői a funkciók bővítése érdekében működjenek együtt az alternatív lehetőségek fejlesztőivel.

7. Az Oktatási Hivatal dolgozzon ki országos képzési programot a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére, valamint biztosítson a diákönkormányzatok tagjai számára továbbképzést és tapasztalatszerzési lehetőséget.

8. A diákönkormányzatok véleményezési jogköre kerüljön kibővítésre iskolabútorok modelljének kiválasztásában.

9. Valamennyi Pedagógiai Oktatási Központ adjon ki havi rendszerességű diákhírlevelet a feliratkozó diákok, diákönkormányzatok és diákszervezetek számára.

10. A tanulótájékoztatás keretében valósuljon meg a diákok tájékoztatása, különös tekintettel a Szakképzés 4.0-ra és az új Nemzeti Alaptantervre.

11. Az intézményvezetői pályázat során a diákönkormányzat kapja vissza a véleményezési jogát.

12. A köznevelést érintő jogszabálytervezeteket az oktatásért felelős minisztérium előterjesztésében tárgyalja az Országos Diáktanács.

13. Az iskolákban és kollégiumokban legyen jó minőségű és használható (stabil és terhelésbíró) internetelérés és WIFI-hálózat.

14. A fenntartó fordítson nagyobb gondot az intézmények energiatakarékos és környezettudatos működtetésére.

15. Az intézményfelújítások a lehető leghamarabb történjenek meg. Az új és a felújításra kerülő épületek és eszközök környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható és tartós módon készüljenek el.

16. A jogszabályban meghatározott taneszközlista kerüljön frissítésre és modernizálásra, különös tekintettel a digitális eszközökre, mindezt a listán szereplő eszközök rendszeres karbantartása mellett.

17. A kollégiumi szobák minőségének javítása valósuljon meg.

18. Javasoljuk, hogy készüljenek helyi, intézményi szintű gyermekvédelmi irányelvek, ehhez kapjanak az intézmények szakmai és anyagi támogatást.

19. Kérjük az oktatásért felelős minisztert, vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogy milyen további eszközök állhatnak rendelkezésre a pedagógusok elleni verbális és fizikai bántalmazások megakadályozására és megelőzésére.

20. Helyezzenek el köznevelési intézményekben félautomata defibrillátor készüléket, továbbá képezzék ki az intézmények dolgozóit és lehetőség szerint az ott tanuló diákokat annak használatára.

21. A pedagógusképzésben és a pedagógusok körében naprakész digitális és pszichológiai oktatás, a tanárok számára szupervízió biztosítása.

22. A középiskola utolsó két évfolyamában maximum heti három testnevelésóra legyen kötelező.

23. Javasoljuk, hogy a lehető legtöbb tantárgyból csoportbontásban valósuljon meg az oktatás.

24. A tanítási szünetre eső, áthelyezendő munkanapot ne kelljen ledolgozni, azonban álljon rendelkezésre ügyeleti ellátás igény szerint.

25. A szexuális felvilágosítás ne csupán egy alkalomból álljon, illesszenek korszerű, folyamatos szexuális nevelést a tananyagba.

26. Kerüljön bővítésre a Tanítsunk Magyarországért program a Magyarországon tanuló külföldi egyetemisták idegen nyelvi lektorként történő bevonásával.

27. Legyen lehetőség két idegen nyelv tanulására 5. osztálytól.

28. A tanulói jogviszony megszűntét követő első sikeres, legalább 45%-os szintemelő érettségi vizsga legyen ingyenes.

29. A felvi.hu kerüljön modernizálásra az Országos Diáktanács véleményének kikérésével.

30. A tavaszi érettségi időszak lezártáig jelenjen meg a következő évi tavaszi felsőoktatási felvételi eljárásrendje, és a pontszámítás módja.

31. Kerüljön kidolgozásra egy nem csak tanulmányi eredményen alapuló középiskolai ösztöndíjprogram.

32. Javasoljuk, hogy a Szakmák Éjszakája rendezvény ősszel kerüljön megrendezésre.

33. Jöjjön létre egy kampány az Országos Diákparlament népszerűsítése érdekében.

34. A kollégiumokban félévente legalább egy szülői értekezlet kerüljön megszervezésre.

35. Legyen biztosított a lemorzsolódások szakszerű megelőzése, és a már lemorzsolódott diákok felzárkóztatása.

36. A fenntartó teremtse meg a lehetőségét annak, hogy a fogyatékkal élőket képviselő szervezetek érzékenyítő programokat tarthassanak az iskolákban. Motiválja az iskolákat ezen programok befogadására.

37. Alakítsanak ki és vezessenek be egy olyan önkéntes programot, amelynek keretein belül – német mintára – a köznevelésben résztvevő tanulók a Magyar Vöröskereszt közreműködésében elsajátíthatják az alapszintű elsősegélynyújtási ismereteket, és az ott megszerzett tudást iskolai elsősegélynyújtó szolgálat teljesítése alatt gyakorolhatják.

38. Javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlat javadalmazását növeljék.

39. A szakképzésben az elméleti és a gyakorlati oktatás kerüljön időbeliségében összhangba.

40. Kerüljön fokozott ellenőrzésre a szakmai partnernél folytatott gyakorlat minősége a szakképzésben.

41. Kérjük az intézményben található tankönyvállomány bővítését az iskolai könyvtár számára az egyes évfolyamokon tanuló diákok létszámának függvényében. Kérvényezzük, hogy az ingyenes tankönyveket a vizsgatantárgyakból csak az intézménnyel való tanulói jogviszony megszűnése után legyen kötelező leadni. Ha a diák a jogviszony megszűnése előtt leadja a tankönyvet, jogában állhasson visszakérnie.

42. Kérjük a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók illetményének versenyképessé tételét.

43. Azt kérjük az oktatási kormányzattól, hogy teremtsék meg annak feltételeit, hogy a diákok anonim módon, legalább évente értékelhessék oktatóik munkáját. Annak részletes eredményei hozzáférhetőek legyenek az intézmény vezetése számára; összesített, anonimizált eredményei pedig tantárgycsoportonként legyenek elérhetők az intézmény honlapján.

44. Javasoljuk, hogy a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok tevékenységét bérpótlékkal is ismerjék el.

45. Javasoljuk a tanári adminisztrációs terhek csökkentését.

Az Országos Diákparlament megbízza az Országos Diáktanácsot az Ajánlás gondozásával, és felkéri, hogy számoljon be tevékenységéről a megyei diákparlamenteken és a következő Országos Diákparlamenten.

Székesfehérvár, 2020. február 2.

A X. Országos Diákparlament
küldöttei

A 2017. évi Országos Diákparlament ajánlása itt olvasható: