2020. február 3., hétfő

ODP 2020. Ajánlás


A X. Országos Diákparlament munkája összegzéseként az alábbi Ajánlást fogalmazta meg. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasztalatait, a megyei/regionális fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhangzótokat.

Ajánlás
Országos Diákparlament 2020
1. A diákönkormányzat egyetértési jogának visszaállítása a Házirend és az SZMSZ diákokat érintő részeinek elfogadása és módosítása tekintetében; különösen a csengetési rend, a 0. óra, az első óra kezdési időpontja, valamint a közösségi terek használatát illetően.

2. Az iskolai diákönkormányzatok országos nyilvántartásának létrehozása (pl.: KIR), mely tartalmazza az elnök és a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus elérhetőségét. A diákönkormányzatokat érintő pályázatok, információk jussanak el közvetlenül a DÖK-höz ezen elérhetőségek útján.

3. Legyen elérhető egy könnyen érthető, hatályos, általános diákjogi tájékoztató.

4. A diákönkormányzat rendelkezzen egyetértési joggal, amikor az intézmény megválasztja a témahetek programját. Javasoljuk, hogy az iskolákban kerüljön megrendezésre gyermekjogi, diákjogi témanap.

5. Legyen véleményezési joga az iskolai diákönkormányzatnak az E-napló és a hozzá tartozó e-ellenőrző tanulókat érintő, elérhető funkcióiról és annak beállításairól.

6. Az e-napló központi rendszerének fejlesztői a funkciók bővítése érdekében működjenek együtt az alternatív lehetőségek fejlesztőivel.

7. Az Oktatási Hivatal dolgozzon ki országos képzési programot a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére, valamint biztosítson a diákönkormányzatok tagjai számára továbbképzést és tapasztalatszerzési lehetőséget.

8. A diákönkormányzatok véleményezési jogköre kerüljön kibővítésre iskolabútorok modelljének kiválasztásában.

9. Valamennyi Pedagógiai Oktatási Központ adjon ki havi rendszerességű diákhírlevelet a feliratkozó diákok, diákönkormányzatok és diákszervezetek számára.

10. A tanulótájékoztatás keretében valósuljon meg a diákok tájékoztatása, különös tekintettel a Szakképzés 4.0-ra és az új Nemzeti Alaptantervre.

11. Az intézményvezetői pályázat során a diákönkormányzat kapja vissza a véleményezési jogát.

12. A köznevelést érintő jogszabálytervezeteket az oktatásért felelős minisztérium előterjesztésében tárgyalja az Országos Diáktanács.

13. Az iskolákban és kollégiumokban legyen jó minőségű és használható (stabil és terhelésbíró) internetelérés és WIFI-hálózat.

14. A fenntartó fordítson nagyobb gondot az intézmények energiatakarékos és környezettudatos működtetésére.

15. Az intézményfelújítások a lehető leghamarabb történjenek meg. Az új és a felújításra kerülő épületek és eszközök környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható és tartós módon készüljenek el.

16. A jogszabályban meghatározott taneszközlista kerüljön frissítésre és modernizálásra, különös tekintettel a digitális eszközökre, mindezt a listán szereplő eszközök rendszeres karbantartása mellett.

17. A kollégiumi szobák minőségének javítása valósuljon meg.

18. Javasoljuk, hogy készüljenek helyi, intézményi szintű gyermekvédelmi irányelvek, ehhez kapjanak az intézmények szakmai és anyagi támogatást.

19. Kérjük az oktatásért felelős minisztert, vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogy milyen további eszközök állhatnak rendelkezésre a pedagógusok elleni verbális és fizikai bántalmazások megakadályozására és megelőzésére.

20. Helyezzenek el köznevelési intézményekben félautomata defibrillátor készüléket, továbbá képezzék ki az intézmények dolgozóit és lehetőség szerint az ott tanuló diákokat annak használatára.

21. A pedagógusképzésben és a pedagógusok körében naprakész digitális és pszichológiai oktatás, a tanárok számára szupervízió biztosítása.

22. A középiskola utolsó két évfolyamában maximum heti három testnevelésóra legyen kötelező.

23. Javasoljuk, hogy a lehető legtöbb tantárgyból csoportbontásban valósuljon meg az oktatás.

24. A tanítási szünetre eső, áthelyezendő munkanapot ne kelljen ledolgozni, azonban álljon rendelkezésre ügyeleti ellátás igény szerint.

25. A szexuális felvilágosítás ne csupán egy alkalomból álljon, illesszenek korszerű, folyamatos szexuális nevelést a tananyagba.

26. Kerüljön bővítésre a Tanítsunk Magyarországért program a Magyarországon tanuló külföldi egyetemisták idegen nyelvi lektorként történő bevonásával.

27. Legyen lehetőség két idegen nyelv tanulására 5. osztálytól.

28. A tanulói jogviszony megszűntét követő első sikeres, legalább 45%-os szintemelő érettségi vizsga legyen ingyenes.

29. A felvi.hu kerüljön modernizálásra az Országos Diáktanács véleményének kikérésével.

30. A tavaszi érettségi időszak lezártáig jelenjen meg a következő évi tavaszi felsőoktatási felvételi eljárásrendje, és a pontszámítás módja.

31. Kerüljön kidolgozásra egy nem csak tanulmányi eredményen alapuló középiskolai ösztöndíjprogram.

32. Javasoljuk, hogy a Szakmák Éjszakája rendezvény ősszel kerüljön megrendezésre.

33. Jöjjön létre egy kampány az Országos Diákparlament népszerűsítése érdekében.

34. A kollégiumokban félévente legalább egy szülői értekezlet kerüljön megszervezésre.

35. Legyen biztosított a lemorzsolódások szakszerű megelőzése, és a már lemorzsolódott diákok felzárkóztatása.

36. A fenntartó teremtse meg a lehetőségét annak, hogy a fogyatékkal élőket képviselő szervezetek érzékenyítő programokat tarthassanak az iskolákban. Motiválja az iskolákat ezen programok befogadására.

37. Alakítsanak ki és vezessenek be egy olyan önkéntes programot, amelynek keretein belül – német mintára – a köznevelésben résztvevő tanulók a Magyar Vöröskereszt közreműködésében elsajátíthatják az alapszintű elsősegélynyújtási ismereteket, és az ott megszerzett tudást iskolai elsősegélynyújtó szolgálat teljesítése alatt gyakorolhatják.

38. Javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlat javadalmazását növeljék.

39. A szakképzésben az elméleti és a gyakorlati oktatás kerüljön időbeliségében összhangba.

40. Kerüljön fokozott ellenőrzésre a szakmai partnernél folytatott gyakorlat minősége a szakképzésben.

41. Kérjük az intézményben található tankönyvállomány bővítését az iskolai könyvtár számára az egyes évfolyamokon tanuló diákok létszámának függvényében. Kérvényezzük, hogy az ingyenes tankönyveket a vizsgatantárgyakból csak az intézménnyel való tanulói jogviszony megszűnése után legyen kötelező leadni. Ha a diák a jogviszony megszűnése előtt leadja a tankönyvet, jogában állhasson visszakérnie.

42. Kérjük a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók illetményének versenyképessé tételét.

43. Azt kérjük az oktatási kormányzattól, hogy teremtsék meg annak feltételeit, hogy a diákok anonim módon, legalább évente értékelhessék oktatóik munkáját. Annak részletes eredményei hozzáférhetőek legyenek az intézmény vezetése számára; összesített, anonimizált eredményei pedig tantárgycsoportonként legyenek elérhetők az intézmény honlapján.

44. Javasoljuk, hogy a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok tevékenységét bérpótlékkal is ismerjék el.

45. Javasoljuk a tanári adminisztrációs terhek csökkentését.

Az Országos Diákparlament megbízza az Országos Diáktanácsot az Ajánlás gondozásával, és felkéri, hogy számoljon be tevékenységéről a megyei diákparlamenteken és a következő Országos Diákparlamenten.

Székesfehérvár, 2020. február 2.

A X. Országos Diákparlament
küldöttei

A 2017. évi Országos Diákparlament ajánlása itt olvasható: