2020. február 10., hétfő

Az életre felkészítő tudást támogató feltételek megteremtése


Immár 3. alkalommal Székesfehérvár adott otthont az Országos Diákparlamentnek. Mindezt november óta rengeteg területi, városi és megyei előkészítő munka előzte meg. A megyei diákparlamenteken választott képviselők az ODP2020-ra hozták el az összegyűlt elképzeléseket, javaslatokat és igényeket.

Lépésről lépésre
Az egyre gyorsabban változó munkaerőpiaci elvárások sürgetően hatnak a ma diákjaira is. Az Országos Diákparlament (ODP) felmenő rendszerű, minden iskolatípusra kiterjedő, közvetlen képviselők útján működő intézménye révén első kézből a jövő felnőttjei maguk tervezhetik életüket.
A demokrácia időigényes – hangzott el nem egyszer a több, mint 200 diákképviselővel dolgozó Országos Diákparlamenten a három napos munkája során. Rengeteg vélemény, igény és érdekeltség kereste ajánlásként, javaslatként való megfogalmazását és megszavazását. Ez a parlamentális folyamat, hosszú távon, a magyar iskolarendszert az egyik legjobb, legdemokratikusabb és leghatékonyabban működő oktatási rendszerévé érlelheti.
A 10. alkalommal megrendezett parlament első napján a minisztérium és háttérintézményeinek vezetői is rendszeresen részt vesznek. Itt a diákok kérdéseiket direkt nekik tehetik fel, és lehetőség van azonnali válaszra is.
Érdemi munka történt 2017-ben és 2020-ban is
Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár a 2017-es Országos Diákparlament eredményeiről referált a hallgatóságnak. Elmondta, a felterjesztett 50 ajánlási pontból 30 pont teljesült, 11 megvalósulása pedig folyamatban van.
Dr. Aáry-Tamás Lajos, oktatási jogok biztosa a digitális világ nem szerkesztett tudásáról beszélt, amely a tanulást és tanítást új keretbe helyezi, ahol a diákok a tanáraikkal együtt tanulnak.
Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár a kritikai gondolkodás és a jobbító szándék motivációjáról szólt. Hangsúlyozta a fiatalok hangjának „becsatornázásának” jelentőségét.

Az ODP második napján a küldöttek kis létszámú szekciókban vitatták meg a különböző megyei parlamentektől érkezett javaslatokat. Azokban kérdésekben, amelyekben a diákok egyetértettek, a szekció tagjai javaslatot tettek az ajánlás tartalmára. A javaslatok képviseletére a szekció tagok maguk közül megválasztotték az egyik diáktársukat. A 18 szekció képviselőjéből alakult meg az a szerkesztő bizottság, amely hosszas vita után 46 pontos ajánlásra tett javaslatot.

A harmadik nap a küldöttek plenáris ülésen pontonként szavazva, egyes pontoknál vita után 45 pontot támogatott a szerkesztő bizottság javaslatai közül. A 45 pontból álló ajánlást nagy többséggel szavazta meg az Országos Diákparlament, és megbízta az Országos Diáktanácsot, hogy gondozza s képviselje a döntéshozók felé. Az elfogadott ajánlást ezt követően adták át a küldöttek képviselői Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkárnak.
Az ajánlásban szerepelnek diákönkormányzattal, szakmai oktatással, tantárgyakkal, vizsgákkal, gyakorlóhelyekkel, fenntartható neveléssel vagy akár az intézmények napi működésével kapcsolatos pontok is.
  

2020. február 3., hétfő

ODP 2020. Ajánlás


A X. Országos Diákparlament munkája összegzéseként az alábbi Ajánlást fogalmazta meg. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasztalatait, a megyei/regionális fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhangzótokat.

Ajánlás
Országos Diákparlament 2020
1. A diákönkormányzat egyetértési jogának visszaállítása a Házirend és az SZMSZ diákokat érintő részeinek elfogadása és módosítása tekintetében; különösen a csengetési rend, a 0. óra, az első óra kezdési időpontja, valamint a közösségi terek használatát illetően.

2. Az iskolai diákönkormányzatok országos nyilvántartásának létrehozása (pl.: KIR), mely tartalmazza az elnök és a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus elérhetőségét. A diákönkormányzatokat érintő pályázatok, információk jussanak el közvetlenül a DÖK-höz ezen elérhetőségek útján.

3. Legyen elérhető egy könnyen érthető, hatályos, általános diákjogi tájékoztató.

4. A diákönkormányzat rendelkezzen egyetértési joggal, amikor az intézmény megválasztja a témahetek programját. Javasoljuk, hogy az iskolákban kerüljön megrendezésre gyermekjogi, diákjogi témanap.

5. Legyen véleményezési joga az iskolai diákönkormányzatnak az E-napló és a hozzá tartozó e-ellenőrző tanulókat érintő, elérhető funkcióiról és annak beállításairól.

6. Az e-napló központi rendszerének fejlesztői a funkciók bővítése érdekében működjenek együtt az alternatív lehetőségek fejlesztőivel.

7. Az Oktatási Hivatal dolgozzon ki országos képzési programot a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére, valamint biztosítson a diákönkormányzatok tagjai számára továbbképzést és tapasztalatszerzési lehetőséget.

8. A diákönkormányzatok véleményezési jogköre kerüljön kibővítésre iskolabútorok modelljének kiválasztásában.

9. Valamennyi Pedagógiai Oktatási Központ adjon ki havi rendszerességű diákhírlevelet a feliratkozó diákok, diákönkormányzatok és diákszervezetek számára.

10. A tanulótájékoztatás keretében valósuljon meg a diákok tájékoztatása, különös tekintettel a Szakképzés 4.0-ra és az új Nemzeti Alaptantervre.

11. Az intézményvezetői pályázat során a diákönkormányzat kapja vissza a véleményezési jogát.

12. A köznevelést érintő jogszabálytervezeteket az oktatásért felelős minisztérium előterjesztésében tárgyalja az Országos Diáktanács.

13. Az iskolákban és kollégiumokban legyen jó minőségű és használható (stabil és terhelésbíró) internetelérés és WIFI-hálózat.

14. A fenntartó fordítson nagyobb gondot az intézmények energiatakarékos és környezettudatos működtetésére.

15. Az intézményfelújítások a lehető leghamarabb történjenek meg. Az új és a felújításra kerülő épületek és eszközök környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható és tartós módon készüljenek el.

16. A jogszabályban meghatározott taneszközlista kerüljön frissítésre és modernizálásra, különös tekintettel a digitális eszközökre, mindezt a listán szereplő eszközök rendszeres karbantartása mellett.

17. A kollégiumi szobák minőségének javítása valósuljon meg.

18. Javasoljuk, hogy készüljenek helyi, intézményi szintű gyermekvédelmi irányelvek, ehhez kapjanak az intézmények szakmai és anyagi támogatást.

19. Kérjük az oktatásért felelős minisztert, vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogy milyen további eszközök állhatnak rendelkezésre a pedagógusok elleni verbális és fizikai bántalmazások megakadályozására és megelőzésére.

20. Helyezzenek el köznevelési intézményekben félautomata defibrillátor készüléket, továbbá képezzék ki az intézmények dolgozóit és lehetőség szerint az ott tanuló diákokat annak használatára.

21. A pedagógusképzésben és a pedagógusok körében naprakész digitális és pszichológiai oktatás, a tanárok számára szupervízió biztosítása.

22. A középiskola utolsó két évfolyamában maximum heti három testnevelésóra legyen kötelező.

23. Javasoljuk, hogy a lehető legtöbb tantárgyból csoportbontásban valósuljon meg az oktatás.

24. A tanítási szünetre eső, áthelyezendő munkanapot ne kelljen ledolgozni, azonban álljon rendelkezésre ügyeleti ellátás igény szerint.

25. A szexuális felvilágosítás ne csupán egy alkalomból álljon, illesszenek korszerű, folyamatos szexuális nevelést a tananyagba.

26. Kerüljön bővítésre a Tanítsunk Magyarországért program a Magyarországon tanuló külföldi egyetemisták idegen nyelvi lektorként történő bevonásával.

27. Legyen lehetőség két idegen nyelv tanulására 5. osztálytól.

28. A tanulói jogviszony megszűntét követő első sikeres, legalább 45%-os szintemelő érettségi vizsga legyen ingyenes.

29. A felvi.hu kerüljön modernizálásra az Országos Diáktanács véleményének kikérésével.

30. A tavaszi érettségi időszak lezártáig jelenjen meg a következő évi tavaszi felsőoktatási felvételi eljárásrendje, és a pontszámítás módja.

31. Kerüljön kidolgozásra egy nem csak tanulmányi eredményen alapuló középiskolai ösztöndíjprogram.

32. Javasoljuk, hogy a Szakmák Éjszakája rendezvény ősszel kerüljön megrendezésre.

33. Jöjjön létre egy kampány az Országos Diákparlament népszerűsítése érdekében.

34. A kollégiumokban félévente legalább egy szülői értekezlet kerüljön megszervezésre.

35. Legyen biztosított a lemorzsolódások szakszerű megelőzése, és a már lemorzsolódott diákok felzárkóztatása.

36. A fenntartó teremtse meg a lehetőségét annak, hogy a fogyatékkal élőket képviselő szervezetek érzékenyítő programokat tarthassanak az iskolákban. Motiválja az iskolákat ezen programok befogadására.

37. Alakítsanak ki és vezessenek be egy olyan önkéntes programot, amelynek keretein belül – német mintára – a köznevelésben résztvevő tanulók a Magyar Vöröskereszt közreműködésében elsajátíthatják az alapszintű elsősegélynyújtási ismereteket, és az ott megszerzett tudást iskolai elsősegélynyújtó szolgálat teljesítése alatt gyakorolhatják.

38. Javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlat javadalmazását növeljék.

39. A szakképzésben az elméleti és a gyakorlati oktatás kerüljön időbeliségében összhangba.

40. Kerüljön fokozott ellenőrzésre a szakmai partnernél folytatott gyakorlat minősége a szakképzésben.

41. Kérjük az intézményben található tankönyvállomány bővítését az iskolai könyvtár számára az egyes évfolyamokon tanuló diákok létszámának függvényében. Kérvényezzük, hogy az ingyenes tankönyveket a vizsgatantárgyakból csak az intézménnyel való tanulói jogviszony megszűnése után legyen kötelező leadni. Ha a diák a jogviszony megszűnése előtt leadja a tankönyvet, jogában állhasson visszakérnie.

42. Kérjük a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók illetményének versenyképessé tételét.

43. Azt kérjük az oktatási kormányzattól, hogy teremtsék meg annak feltételeit, hogy a diákok anonim módon, legalább évente értékelhessék oktatóik munkáját. Annak részletes eredményei hozzáférhetőek legyenek az intézmény vezetése számára; összesített, anonimizált eredményei pedig tantárgycsoportonként legyenek elérhetők az intézmény honlapján.

44. Javasoljuk, hogy a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok tevékenységét bérpótlékkal is ismerjék el.

45. Javasoljuk a tanári adminisztrációs terhek csökkentését.

Az Országos Diákparlament megbízza az Országos Diáktanácsot az Ajánlás gondozásával, és felkéri, hogy számoljon be tevékenységéről a megyei diákparlamenteken és a következő Országos Diákparlamenten.

Székesfehérvár, 2020. február 2.

A X. Országos Diákparlament
küldöttei

A 2017. évi Országos Diákparlament ajánlása itt olvasható:

2020. január 29., szerda

Megjelent a tájékoztató hivatalos kiegészítése


Megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése: a felvételi eljárás rendjének megfelelően a felsőoktatási intézmények a december 19-én kiadott tájékoztatóban közölt adatok egy részét módosították, és új képzéseket is meghirdettek. A felvételi tájékoztató már az új információkkal bővített formában olvasható a felvi.hu honlapon.

    Az Oktatási Hivatal szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett: a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-én éjfélig lehet jelentkezni. A jelentkezés véglegesítése előtt érdemes a felvételi tájékoztatót újra átnézni, figyelve a kiegészítéssel közzétett információkra - javasolták.
    Kiértek arra is: szintén február 15-én éjfélig kell befizetniük a jelentkezési helyenként kétezer forintos kiegészítő díjat azoknak, akik a díjmentesen megjelölhető háromnál több (legfeljebb hat) helyet jelölnek meg.
    A jelentkezéseket február 20-ig kell hitelesíteni Ügyfélkapuval vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott, aláírt és az Oktatási Hivatal címére postán elküldött hitelesítő adatlappal.
    A felvételi eljárással kapcsolatos további tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók.

MTI 2020. január 29., szerda 16:55

Száznegyvenezer tanuló jogosult külföldi nyelvi kurzusokra


- A külföldi nyelvi kurzusokon való részvételre 140 ezer tanuló jogosult - mondta a külföldi nyelvi kurzusokért felelős miniszteri biztos a Magyar Nemzetnek adott interjújában, amely szerdán jelent meg a napilapban.

    Bartos Mónika elmondta: 1390 tanulói csoport már felvette a kapcsolatot a számára szimpatikus külföldi partnerekkel, és ennek köszönhetően 32 300 diák már rendelkezik a jelentkezéshez szükséges befogadónyilatkozattal. Az online felület egyébként majd csak februárban nyílik meg, ahol a csoportos pályázóknak egy hónapig, az egyéni pályázóknak pedig hatvan napig lesz lehetőségük benyújtani a jelentkezésüket.
    Az angol nyelvű képzések Angliában, Írországban és Máltán választhatók, német nyelvterületen Ausztria és Németország kínál tanfolyamokat, emellett Franciaországba is utazhatnak a diákok. A program előfinanszírozott, az utazási és megélhetési támogatást a Tempus Közalapítvány fogja kiutalni a pályázóknak.
    A kormány döntése értelmében minden tanuló kétszer, kilencedik és tizenegyedik évfolyamosként utazhat külföldre nyelvet tanulni az állam pénzén - emlékeztetett.
    "Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt időszakban a téli szünet, illetve az ünnepek miatti kihagyás ellenére ennyien tettek lépéseket és foglalkoztak a program előkészületeivel. Egyúttal ajánljuk a többi érdeklődőnek is, hogy mielőbb ismerkedjenek meg a kurzuskínálattal, tegyék fel személyesen kérdéseiket a külföldi nyelviskoláknak, és szerezzék be tőlük a befogadó nyilatkozatokat" - mondta Bartos Mónika.
    Hozzátette: mivel nemzetközileg elismert, színvonalas nyelviskolákról van szó, amelyek nem csak a magyar diákoknak nyújtanak képzést, érdemes mielőbb felvenni velük a kapcsolatot, hiszen a forgalmas nyári időszakban nem biztos, hogy könnyű lesz helyet találni, különösen a nagyobb létszámú csoportoknak. A kéthetes kurzusokra csaknem háromszáz külföldi nyelviskola várja a magyar tanulókat, akik a program honlapján, a knyp.hu oldalon tájékozódhatnak a legfontosabb részletekről.
    A kurzuskínálat mellett ott érhetők el a konkrét pályázati kiírások és az elszámolási tudnivalók is. A honlapon közzétették azt is, melyik helyszínre milyen légitársaságokkal utazhatnak a tanulók, valamint a MÁV is készített egy információs oldalt a diákcsoportoknak kedvezményes ajánlatairól. A kiutazás módját (repülő, busz, vonat vagy ezek kombinációja) a pályázók maguk választhatják ki - tájékoztatott a miniszteri biztos.
    A szervezést akkor érdemes elkezdeni, amikor a pályázók megkapják a jelentkezésük pozitív elbírálásáról szóló hivatalos támogató okiratot. A buszos utazásokkal kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy távolabbi célpontok esetén a menetrend szerinti járatok jobb megoldást jelentenek a bérelt buszoknál, mivel a jogszabályi megkötések miatt 23 és 4 óra között nem utazhatnak a tanulók, az utazás megszakítása pedig extra költségekkel jár, csakúgy, mint a külföldi parkolás vagy a busz két hétre számított bérleti díja.

MTI 2020. január 29., szerda 10:22
Fotó: https://nepszava.hu/3025165_evente-140-ezer-diakot-erint-a-kulfoldi-nyelvi-kurzus
A program hivatalos weblapja: https://www.knyp.hu/hu

2020. január 26., vasárnap

3D nyomtatási versenyt rendeznek középiskolásoknak


Még lehet jelentkezni a Nyomtass hidat! című, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum által középiskolás csapatoknak szervezett versenyre - mondta Schanda Tamás, a szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az MTI-nek.

    A megmérettetésen az indulóknak 3D nyomtatási technológiával kell hídszerkezetet építeniük, a nevezésre péntekig, azaz január 31-éig van lehetőség. A legteherbíróbb szerkezeteket készítő csapatok pénzjutalomban is részesülnek a május 9-11-én megrendezendő versenyen. A zsűri elnöke Hanák Tímea lesz, aki a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél a kőröshegyi völgyhídért felel, és Európa egyetlen női hídmestere - jegyezte meg.
    Schanda Tamás elmondta: ez az esemény és a hasonló versenyek kiemelten fontosak a kormánynak. Ugyanis azt segítik elő, hogy a gyerekek, a fiatalok minél hamarabb megismerjék a korszerű technológiáknak nemcsak a szórakoztató, hanem a későbbiekben a szakmájukban is hasznosítható oldalát - közölte. Elismerésként és sikerként említette, hogy tavaly Magyarországon rendezték meg a World Robot Olympiad világdöntőjét. Mint mondta, ez a verseny Magyarországra irányította a robotikával foglalkozó szakemberek figyelmét is.
    Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja az, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek. Kifejtette: ezért erősítették meg osztrák mintára a szakképzés rendszerét úgy, hogy minél inkább gyakorlatorientált legyen, és ezért ösztönzik a felsőoktatás és a vállalatok együttműködését is. A fiataloknak versenyképes, a munkaerőpiacon értékes tudást kell szerezniük - szögezte le.
    Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy már csak pár hét van hátra a felsőoktatási jelentkezések benyújtására, ezek határideje február 15.; illetve a még fiatalabbak esetében a középiskolai jelentkezéseknél a konkrét intézmények megjelölésre, ezt február 19-éig kell megtenni. Schanda Tamás szerint a családoknak az iskolaválasztásnál mindenképpen érdemes a szakképzésre is gondolniuk.

MTI 2020. január 26., vasárnap 13:54

2020. január 24., péntek

Szétcsúszva


- Elindult pénteken a Szétcsúszva program, a Momentán Társulat által indított kezdeményezés célja a fiatalkori alkoholfogyasztás visszaszorítása interaktív színházi edukációs előadások segítségével - közölte a program kommunikációját végző cég az MTI-vel.

    Az előadásokon bemutatják az alkoholfogyasztás veszélyeit a diákoknak. Az első előadást pénteken tartották Budapesten.
    A középiskolásoknak szóló Szétcsúszva program tavasz végéig háromezer magyar diákkal szeretné megismertetni a fiatalkori alkoholfogyasztás veszélyeit és felhívni a figyelmet a felelős magatartás fontosságára - tartalmazza a közlemény.
    Az összegzés szerint a Szétcsúszva program előadásai 60 percig tartanak, a produkció képzett színészek által előadott darabból és egy azt követő interaktív workshopból, értékelésből áll.
A középiskoláknak az előadáshoz kapcsolódó fiatalkori alkoholfogyasztással kapcsolatos oktatási anyagot is biztosítanak.
    Mint írják, a Szétcsúszva programot az Egyesült Királyságban működő Collingwood Learning fejlesztette ki, amelyet a Diageo 2004 óta nemzetközi szinten, így Magyarországon is támogat.
    Az előadássorozat indulását Magyarországon az is indokolta, hogy szakértők szerint rendkívül rossz a helyzet a fiatalkorúak alkoholfogyasztása terén.
    Az összegzés felidézi: egy 2019 novemberében készült online felmérés megállapította, hogy a 14 és 18 év közötti középiskolás korú fiatalok 80 százaléka 15 évesen vagy annál korábban ivott először, minden harmadik pedig rendszeresen fogyaszt alkoholt.

MTI 2020. január 24., péntek 10:51

2020. január 22., szerda

Mit ér a diploma?


- Két újabb felület segíti a pályaválasztás előtt állók, a hallgatók és a frissdiplomások tájékozódását - közölte az Oktatási Hivatal (OH) a honlapján.

    A diplomantul.hu portálon 2020 januárjától elérhetővé vált a diplomás-pályakövetési rendszer frissdiplomás és aktív hallgatói kutatás modulja. A két online keresőfelület célja, hogy az érdeklődők átfogó képet kapjanak felsőoktatási tanulmányaik és munkaerőpiaci lehetőségeik összefüggéseiről.
    A két kutatás keretében 2010 óta gyűjtenek adatokat a hallgatók és végzettek képzési, munkaerőpiaci helyzetéről: a frissdiplomásprogram esetében a 2011-től 2018-ig terjedő időszak adatfelvételeinek eredményei, az aktív hallgatói kutatás modul esetében pedig a 2012-es, a 2014-es, a 2016-os és a 2018-as év adatfelvételeinek eredményei jelennek meg. Ezek a modulok nem tényadatok, hanem egy online, évente ismétlődő, kérdőíves megkeresésre adott válaszok összegzését tartalmazzák.
    A frissdiplomásokkal kapcsolatban a felület segítségével tájékozódni lehet jelenlegi munkájuk státuszáról, megtudható, hogyan jutottak első munkájukhoz, milyen mértékben tudják hasznosítani munkájukban a képzés során szerzett tudást és képességeket, és mennyire elégedettek a jelenlegi munkájukkal. Kiderül továbbá, milyen arányban dolgoztak az abszolutóriumuk idején, s ha végzettség nélkül léptek ki a munkaerőpiacra, érezték-e a diploma hiányát.
    A feldolgozott időszakban aktív hallgatókkal kapcsolatban olyan kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők, mint hogy dolgoztak-e tanulmányaik alatt, folytattak-e képzésükkel párhuzamosan egyéb tanulmányokat, tanultak-e külföldön vagy tervezik-e, hogy külföldön tanuljanak, s mi motiválta őket abban, hogy egy adott képzési területet válasszanak.

MTI 2020. január 22., szerda 5:17

2020. január 16., csütörtök

Vándortábor program


- Új útvonalakkal és új vándortáborral bővül idén a Vándortábor program, 24 útvonal várja azt a mintegy 13 ezer felső tagozatos és középiskolás gyereket, akik idén nyáron gyalog, kerékpárral vagy vízen fedezik fel Magyarország tájait, kulturális örökségét - jelentette be Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.
    A kormánybiztos elmondta: az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda idén már negyedszer szervez vándortáborokat, partnerségben az Országos Erdészeti Egyesülettel (OEE), a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel, a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, valamint idén a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciájának Irodájával. Az egyhetes nyári táborokra január 27-től lehet jelentkezni - mondta.
    Révész Máriusz hozzátette: a táborok 28 ezer forintos részvételi díja minden költséget tartalmaz, a szállás, az étkezés mellett belépőket, a bringások esetében a kerékpárokat, sisakokat, a láthatósági mellényt, a vízi vándoroknak pedig a hajót és a mentőmellényt.
    Tavaly 421 turnusban több mint 11 ezer diák és pedagógus táborozhatott egy hétig az ország 19 erdei, kerékpáros és vízi útvonalának bejárásával. Ebben az évben több mint 13 ezer résztvevőre számítanak még.
    Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára elmondta: a programban 9 állami erdőgazdaság vesz részt, 9 útvonalon ismerhetik meg a Bakony, a Börzsöny, a Mátra, a Mecsek, a Pilis, a Vasi-hegyhát, a Zemplén, és idén először a Zselic és a Vértes természeti értékeit. Kiemelte: az erdei vándortáborok célja, hogy megszerettessék a természetjárást a gyerekekkel, és kiemelten kezelik a környezettudatos szemléletformálást is. A táborok ökológiai lábnyoma minimális, a szervezők újrahasznosítható és tartós csomagolóanyagok használatára törekednek, és felhívják a figyelmet a tudatos energia- és vízhasználatra.
    Storcz Botond, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakágvezetője arról tájékoztatott, hogy a vízitáborokban idén is 7 útvonalon lehet evezni, a Szigetköz népszerűsége miatt megduplázták az ottani táborokat, a Tokaji útvonalat kiegészítették, valamint 90-120 kilométeres túrák várják a gyerekeket a Dunakanyarban, az Alsó-Dunán, Tokaj környékén, a Felső-Tiszán, a Körösök vidékén. Tavaly 226 táborban mintegy ötezer tanár és diák vett részt.
    Kiss István Didák, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciájának Irodája vezetője elmondta, hogy  idén először indul Zarándok tábor az iroda közreműködésével. A gyerekek Tihanytól Pannonhalmáig mintegy 100 kilométeres túra során tapasztalhatják meg a zarándoklás élményét.

MTI 2020. január 16., csütörtök 12:23

2020. január 8., szerda

A tankötelezettség kezdési időpontjának a módosítása


2020. január 31-ig kérelmezhetik a szülők a 2020. augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának a módosítását

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkésőbb 2020. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt.

Az Oktatási Hivatal cikke az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg_halasztasa/