2020. augusztus 25., kedd

NIT Közéleti Mentorprogram

 

A program elsődleges célja a 16 és 29 év közötti fiatalok képzése, a társadalmilag aktív, a közélet iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok szakmai képzése, mentorálása, és becsatornázása a civil szektorba.

A mentorporgram négy programelemből tevődik össze: személyes mentorálás, szakmai képzések és szemléletformáló előadások - Közéleti hétvégék, projektfeladatok megoldása, valamint társadalmi szerepvállalást erősítő programok.

A résztvevőkből a program indulását követően területi egységenként alkotnánk csoportokat (hat fő), amelyek egy, az ifjúsági és közéleti szektorban releváns és számottevő tapasztalattal rendelkező mentorokat kapnának. Ezt követően régiónként választanak ki egy - egy specifikus társadalmi, közéleti problémát, amelynek megoldására mintaprojekteket dolgoznak ki mentoraik segítségével. Régiós szinteken vesznek részt alapozó képzéseken, ahol megjelennek az ifjúságpolitikai alapok, társadalomtudományi ismeretek, készség és kompetenciafejlesztések, a time management, a projektvezetés vagy éppen a különböző kommunikációs technikák egyaránt.

Ezek mellett önkéntesakciókon, látóutakon a (a for profit és a non profit intézményrendszerben egyaránt) valamint közéleti hétvégéken vesznek részt. Utóbbiból három alkalom kerül megrendezésre, amelyek olyan kulcstémákkal foglalkoznak majd, mint a fiatalok bevonása, aktivitás fokozása, motivációs tényezők kialakítása, társadalmi és közéleti kérdések, politikai trendek és folyamatok Európában, hálózatépítés a fiatalokból, önkéntesség, kortársmentorálás alapjai, a fiatalok önálló életkezdésével, életpályatervezésével kapcsolatos kérdései és nehézségei.

 

További információ: https://ifjusagitanacs.hu/kozeleti-mentorprogram/

 

2020. augusztus 23., vasárnap

Elindult a Nagy Nyári Határtalanul vetélkedő

 Külhoni és anyaországi diákok egyaránt próbára tehetik tudásukat a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul programjának virtuális nyári vetélkedőjén, mely keretében a magyar történelemmel, irodalommal, néprajzzal, földrajzzal kapcsolatos izgalmas kérdésekre válaszolhatnak.


A feladatokat összeköti az összetartozás üzenete.

Az elődöntő tesztjét 2020. augusztus 31-ig tölthetik ki a diákok bármikor, akár többször is.

A kérdéseket nagy tudásanyagot tartalmazó, sok témakört felölelő, részben képekkel illusztrált kérdéssorból választja véletlenszerűen a rendszer. Összesen 30 feladatot kell megoldani 25 perc alatt. A tesztet többször is ki lehet tölteni, a kérdések véletlenszerűen váltakoznak. A helyes válaszok száma és a teszt kitöltésére fordított idő alapján alakul ki az elődöntő sorrendje, melyből a legjobbak a döntőbe jutnak. A játékosok legjobb eredményeit régiónként értékelik. Egy csapatnéven vagy osztálynéven egy vagy több diák is játszhat, tehát tudnak az osztályok tagjai, barátok egymással kommunikálni, lehet csoportosan is kitölteni, de egymástól függetlenül is kitöltheti bárki a tudáspróbát.

A döntőt virtuálisan rendezik meg, ahol a régiók első helyezettjei játékos vetélkedőben mérik össze tudásukat, erre előzetesen lehet készülni.

A régiók legjobbjai 300-300 ezer forint összértékű nyereményeket vihetnek haza. Ezen kívül a száz legjobb kitöltő mind Határtalanul ajándékcsomagot kap.

 

A vetélkedő itt érhető el:

https://hatartalanul.net/nagy-nyari-hatartalanul-vetelkedo-2020/

Forrás: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

2020. augusztus 12., szerda

Megjelent a 2020/2021. tanév rendjéről szóló rendelet

 A 2020/2021. tanév rendjét a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szabályozza. A rendelet szerint a 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A jogszabály a korábbi tanéveknek megfelelő, „hagyományos” tanévet szabályoz.


A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

Az iskola a fenti szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja.

Témahetek

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5. között,

b) Digitális Témahét 2021. március 22-26. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. között,

d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).

 

A rendelet a korábbi évekhez hasonlóan most is meghatározta a vizsgák, az országos mérések és értékelések időpontjait is. A jogszabály teljes szövege a következő címen érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900011.EMM

 

2020. augusztus 12.

dr. Jásper András


Fotó: Kristin Hardwick, a StockSnap-tól


2020. július 30., csütörtök

ELTE 2020/21 tanév

- A koronavírusjárvány-ügyi készültségre tekintettel tantermi és online kurzusok kombinációjával indítja a tanévet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE).

    Az egyetem szerdán azt közölte az MTI-vel, hogy az online órák mellett lesznek olyan kurzusok is, amelyeken személyesen kell részt venniük a hallgatóknak. Ezeken kötelező lesz a maszkviselés és a védőtávolság betartása.
    Közleményükben azt írták: az egyetem egyes karainak - szervezeti és képzési struktúrájuknak megfelelően - nagy döntési szabadságuk van tanrendjük összeállításában.
    Mivel az ELTE nagyon fontosnak tartja diákjai és oktatói védelmét, azok a hallgatók, akik bármilyen okból veszélyeztetettek, kérvényezhetik, hogy tanulmányi kötelezettségeiket kizárólag online teljesíthessék a "hibrid" rendszeren belül is - olvasható.

MTI 2020. július 29., szerda 18:59

További információk: https://www.elte.hu/koronavirus

2020. június 22., hétfő

Magatartás rossz (2)


Véget ért a szorgalmi időszak, a diákok kézhez kapták a bizonyítványokat. Az utóbbi időben több szülő is megkeresett, hogy mit lehet tenni, ha szerinte indokolatlanul rossz jegyet kapott a gyermeke. Van-e valamilyen jogi lehetőség?

A kérdésre a választ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tartalmazza.
A törvény 62. § (1) j) pont szerint: A pedagógus kötelessége különösen, hogy a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját.
A 37. §-a szerint a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel. Fontos kiemelni, hogy az osztályzatok is ebbe a körbe tartoznak, azaz az iskola döntésének minősülnek.
Az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.
A 37. § (3) bekezdése szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelemről.

A bevezetőben szereplő kérdésre tehát az a válasz, hogy van lehetőség fellebbezésre az osztályzatokkal szemben, de nem minden esetben. A minősítéssel szemben csak akkor indítható eljárás, ha a tanuló minősítése szabálysértő. A kérelemben konkrétan meg kell jelölni, hogy az iskola mely szabályt nem tartotta be. A kérelem benyújtására a bizonyítvány átvételétől számított 15 nap áll rendelkezésre.

2020. június 22.
Szerző: dr. Jásper András
Fotó: Martin Vorel a StockSnap-tól2020. május 24., vasárnap

Megjelent az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló rendelet


A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendeletben szabályozta az iskolák 2020. júniusi működésére vonatkozó szabályokat.

1, AZ ISKOLÁK MŰKÖDÉSE
Az iskolák – fő szabályként - 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.
2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.
Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.
A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének döntése szerint.

2. GYERMEKÉTKEZTETÉS
Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani.
A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

3. ADATSZOLGÁLTATÁS
Az iskolai tanulófelügyeletben részt vevő gyermekek, tanulók számáról az iskolák naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal.

A jogszabály teljes szövege a következő linken érhető el:
A Korona vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok a következő linken érhetők el:

Fotó: https://stocksnap.io/author/starc2020. május 21., csütörtök

Maruzsa: a tanév végéig marad a tantermen kívüli, digitális oktatás


- A tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend, az óvodák és bölcsődék viszont május második felétől visszatérnek a normális működési rendhez - közölte a köznevelési államtitkár szerdán Magyarország kormányának Facebook-oldalán.

    Maruzsa Zoltán a feltöltött videóban azt mondta, hogy június 2-tól oktatási céllal találkozhatnak az iskolában a pedagógusok és tanulók, megtarthatják a kis csoportos konzultációkat és az egyéni felkészítéseket az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatásáért. Engedélyezett továbbá a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása - tette hozzá.
    Ismertette, hogy június 2-tól minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. A gyermekfelügyeletben részt vevőknek június 2. és 15. között elsősorban felzárkóztató, tanulást támogató tevékenységeket lehet szervezniük, június 16. és 26. között pedig már a következő tanévre is készülhetnek. Június 26-ig az étkezést is biztosítani kell a gyerekeknek - fűzte hozzá.
    Az államtitkár elmondta, hogy tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket nem lehet szervezni, de kisebb csoportokban, osztályonként megengedett az összejövetel, a bizonyítványok átadását is meg lehet így szervezni. A nyári táborokról még tartanak az egyeztetések - tudatta.
    Maruzsa Zoltán közölte azt is: a koronavírus-járvány terjedésének csökkenése lehetővé teszi, hogy a vidéki bölcsődék és óvodák május 25-től, a fővárosiak pedig június 2-tól visszatérjenek a normális működési rendhez. Az intézményeknek külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a gyermekeket. Erre azért van szükség, mert sok esetben elfogyott a szülők szabadsága, és dolgozniuk kell - indokolta az intézkedést az államtitkár.

MTI 2020. május 20., szerda 17:52

Túlélési kézikönyv… egymáshoz, és a 21. század iskolájához


Nem könnyű velünk, és azokkal sem, akik nálunk fiatalabbak vagy idősebbek. Mind azt gondoljuk, a másik látja torzan a valóságot. Szegény, majd rájön… – mondjuk, és összenézünk azokkal, akikről úgy véljük, egyformán gondolkodunk. Steigervald Krisztián Generációk harca című könyvéből azonban kiderül, hogy bizony egyik generáció sem őrzi a bölcsek kövét.

Hitek és tévhitek
1.       A legújabb generációk betegesen gép-függők.
Ami nem volt, attól nem függhettek a korábbi generációk.  Amitől azonban ők függtek, azok többsége már nincs vagy nem elérhető. Az okoseszközökön felnőtt generációk „csuklóból tudják”, hogyan forgassák vissza a laptop elfordult képernyőjét, és olyan készség szinten kezeli, ahogy a korábbi generáció a diótörőt és a főtt tojás-szeletelőt.
2.       Az idősek önfejűek.
Igen. Ahogy mi is és a gyerekeink is. Apám kártyalapokból épített tornyot, a fiam a Lego Architekből. Hol összehasonlítható ez? Mindkettő abban járatos, amit a tapasztalatai, a gyermek és fiatal felnőtt koruk tanított nekik. Én speciel egy harmadik, a Jengás generációba tartozom.
3.       A generációk nem tudnak együtt élni.
Mást-mást tudunk. Más-más módon értelmezzük a Mátrixot. Akár ki is egészíthetjük egymást. A tisztelet, a másik állaspontjának megismerése, megértése, döntései hátterének megismerése és a jó természetünk segíthet áthidalni a távolságokat.
Legyen szó akár végletekig ellehetetlenült kapcsolatok, késői megértéséről is.
Ismét ugyanaz, vagy most ez valami új?
Steigervald Krisztián magyaráz, biztat, érvel és a jövőre vonatkoztatható következményeket keres.
Persze, hogy nem hagyott hidegen a könyv. Ezekkel a gondolatokkal fekszem és kelek. Aztán tesztelem az olvasottakat baráti, családi telefonbeszélgetésekben. (Hol máshol, ha már a Korona-vírus révén az illatokhoz, érintésekhez és ízleléshez kötött vasárnapi ebédek és egyéb kapcsolatok is átkerültek az eddig futurisztikusnak tartott virtuális valóságba.)
Mindenki hozzáteszi a saját történetét arról, hogy a generációk saját tapasztalata és egymásra hatása kinél, milyen módon él. Beszélnek nevelésről, szülőkről, tanárokról, arról, ki hogyan próbált hol sikeresen, hol sikertelenül hatni a másik döntéseire.
Eltérő tapasztalatokra épülő tanácsok és konfliktusok fémjelzik a generációk együttműködését vagy egymástól távolodó útját. Mint a Dallas! Se vége, se hossza, és bár egyrészről folyton ugyanaz ismétlődik, mégsem enged az a pici gyomorszorító érzés a tipikus konfliktusoknál. Már ha értitek, mire gondolok…
Ráadás: tanulni tanítsuk meg őket!
Karácsonyi ajándékok, közös időtöltések, társasjátékok, feladatokhoz és munkához való viszony, bizonytalanság, szerepek és egyéb vesébe látó téma után – a 21. század iskolája kerül terítékre.
Mázsás tömbként lebeg minden szülői értekezleten a résztvevők feje fölött a kérdés: mivel teszünk jót a mai diákoknak. Hogyan és mit tanuljanak? Minek veszik hasznát az életben? Szükségesek-e a régi alapinformációk vagy ezeket egy könnyed legyintéssel el kellene engedni, mint feleslegest? No, és hát: mivel lehet lekötni a digitális, interaktív játékok sebességéhez és ingergazdagságához szokott gyerekek figyelmét? A gyerek a hibás? A szülő? A tanár?
A digitális pedagógiáé a jövő. A diákok mindig is nehezen tolerálták az unalmast, de most kifejezetten keresik és elvárják az élményt, a hasznukra fordítható tudást. A betűsorok helyett animációkban, folyamatábrákban és gondolattérképekben megjelenített tudásanyagra lenne szükség.
Az információ áradatából a lényeg kiszűrésének módját, a hatékony tanulási módszerek és önismeret elsajátítása, amire nekik szükségük van. A gyorsan változó, részben amortizálódó tudásanyag miatt életük végéig tanulniuk kell.
Ez más, mint mikor azt gondoltuk, hogy egy örök munkahelyen, örök állásban élhetjük le az életünket. Végképp más azokhoz a lassan változó időkhöz képest, mint mikor ugyanúgy hívták évszázadokon át családok férfi tagjait, hisz ugyanazon a helyen, ugyanazzal foglalkoztak.

Steigervald Krisztián: Generációk harca
Hogyan értsük meg egymást?
Fülszöveg
„Önismeret nélkül ma már nehéz elképzelni az életünket. Ahogyan szeretnénk tisztában lenni saját belső folyamatainkkal, ugyanúgy igényünk van arra is, hogy értsük a másik ember motivációit, mozgatórugóit. Steigervald Krisztián abban segít nekünk, hogy eligazodjunk a különböző generációk világában, hogy szüleink, nagyszüleink vagy éppen gyerekeink és unokáink ne furcsa idegenek legyenek.” Orvos-Tóth Noémi
„Egy szakértő, aki ért a halandó emberek nyelvén, egy X generációs apuka, aki nem eltagadni, hanem elfogadni akarja a fiatalokat. Krisztián könyvét azoknak ajánlom, akik bezzegelés helyett megértésre, árokásás helyett hídépítésre törekszenek. Vagyis mindenkinek, aki szeretne békében és biztonságban élni ezen a világon.” D. Tóth Kriszta
„48 éves középkorú emberként nap mint nap szembesülök azzal, hogyan lesznek a generációk közötti repedésekből árkok, aztán pedig szakadékok. Steigervald Krisztián könyvét azért ajánlom a nálam fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt, mert arra tanít, hogyan nézzünk át a generációs szakadék túloldalára. Sőt, még többre: arra, hogy miként emeljünk hidakat fölötte.”  Nyáry Krisztián

Steigervald Krisztián évek óta tart előadásokat arról, milyen történelmi, technológiai és kulturális események hatására változtunk meg az utóbbi csaknem száz évben: hogyan hatottak az egyes korszakok a gondolkodásunkra és világlátásunkra, miért alakultak ki ebből a különböző (veterán-, baby boomer, X, Y, Z és alfa-) generációk, melyiknek milyen jellegzetességei vannak, miképpen viszonyulnak egymáshoz, és hogyan érthetnék meg egymást ezek tagjai a jobb együttműködés érdekében – egy sikeresebb, boldogabb élet reményében.
Generációk harca című könyvének legfontosabb célja, hogy letisztítsa a generációkról az igaztalan sztereotípiákat, valamint feltárja értékeiket. Így mindenki felismerheti a saját generációs korlátait, és a nemzedékek között dúló csatározások helyett képesek leszünk magunkat kívülről szemlélni, másokat megérteni – vagy akár nevetni is azokon a szituációkon, amikor csupán a generációnk beszélt belőlünk…

„Az eltelt évszázadok során csupán minimális különbségek voltak megfigyelhetők az egyes generációk megélésében. Az elmúlt ötven-hatvan évben viszont rohamtempóban változott meg szinte minden: az élet várható hossza, a társadalom korösszetétele, a jövőkép, a kommunikáció – s így például a tisztelet – fogalma, a várakozás jelentése, az agy leterheltsége, és még sorolhatnám. Érdemes megismerni, alaposabban feltérképezni ennek az átalakulási folyamatnak a mibenlétét és az egyes korcsoportokra gyakorolt hatását, mert enélkül csak azt látjuk, hogy nem az van, ami eddig volt – és ez feszültséghez vezet. Az ismeret viszont megértéshez és elfogadáshoz. Ennek a könyvnek ez a célja.” Steigervald Krisztián
Adatok
  •    Oldalszám: 256 oldal
  •    Méret: 130 x 200 mm
  •    Kötés: kartonált, füles
  •    Ár: 3399 Ft
  •    ISBN: 978 615 6058 14 0


Steigervald Krisztián a múlt évezred legvégén, 1999-ben szerezte meg közgazdász diplomáját. Huszonöt évnyi „vidéki” lét után költözött Budapestre, ahol nyolc évig egy nemzetközi piackutató cégnél dolgozott több pozícióban is. Ez idő alatt kezdte meg pszichológiai tanulmányait. A generációk kutatásával húsz éve, szülői, pedagógusi, vezetői, céges workshopokkal, tréningekkel öt éve foglalkozik.
Steigervald Krisztián Hogyan értsük meg egymást? videósorozata a Generációk harca című kötethez már megtekinthető a Partvonal Könyvkiadó Facebook oldalán
A harmadik videó első része megtekinthető itt: https://www.facebook.com/partvonalkiado/videos/237306550957733/


2020. április 30., csütörtök

OH: hétfőn megkezdődnek az érettségi vizsgák


- Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2019/2020-as tanév május-júniusi érettségi időszaka - közölte az Oktatási Hivatal az csütörtökön az MTI-vel. A következő hetekben 1144 helyszínen várhatóan mintegy 84.300-an érettségiznek.

    Az Oktatási Hivatal emlékeztetett: a kormány döntése értelmében, a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel, a jogszabályban meghatározott kivételekkel csak írásbeliket tartanak.
    A vizsgákat május 4. és június 17. között a középiskolák és a kormányhivatalok az előírt egészségvédelmi óvintézkedések betartásával szervezik, a diákoknak és a pedagógusoknak központi forrásból maszkot, kesztyűt és fertőtlenítő szert is biztosítanak.
    Az írásbeliket május 4-21. között rendezik. Azon tárgyak vizsgái, amelyekből a legtöbben érettségiznek, rendhagyó módon 9 órakor kezdődnek.
    Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgáit tartják: ebből a tárgyból középszinten 68458-an, emelt szinten pedig 2119-en írásbeliznek május 4-én.
    A következő napon matematikából középszinten 65 630-an, emelt szinten 4892-en érettségiznek.
    Május 6-án történelemből középszinten 64 342, emelt szinten 7073 érettségiző vizsgázik.
    Majd az idegen nyelvi vizsgák következnek: május 7-én angol nyelvből középszinten 34.693-an, emelt szinten 14 521-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 365-en, emelt szinten 2489-en érettségiznek.
    A további vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján.
    A vizsgaidőszakban összesen 69 470 végzős középiskolás érettségizik, és rajtuk kívül 14830-an tesznek majd legalább egy tárgyból érettségit. A jelentkezők várhatóan közel 355 300 vizsgát teljesítenek: 106 tárgyból 55680-at emelt szinten, 182 tárgyból 29 9620-at pedig középszinten.
    Rendes érettségi vizsgából lesz a legtöbb: a végzős tanulók 331 450 ilyen vizsgát tesznek majd (az összes megmérettetés 93,3 százaléka). A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők közel 8930 ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek (a vizsgák 2,5 százaléka). A szintemelő vizsgák száma: 11 130 (a vizsgák 3,1 százaléka). Pótló és javító vizsgára együttesen 3250-en vállalkoztak.
    Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 4. és 9., a középszintű szóbelik június 11. és 16. között lesznek, a jogszabályban meghatározottak szerint.
    Szóbeli vizsga kizárólag azon tárgyakból tehető, amelyeknek középszinten csak szóbeli vizsgarésze van (célnyelvi civilizáció, bibliaismeret, judaisztika, népművészet és hittan), továbbá testnevelés tantárgyból is szóbelit kell szervezni.
    Az írásbeli alól jogszabály szerint felmentett tanulók szintén szóban vizsgázhatnak, ahogy azok az érettségizők is szóbelizhetnek, akik a középszintű írásbeli vizsgán 12 százalék feletti, de 25 százalék alatti eredményt értek el.


MTI 2020. április 30., csütörtök 11:05
Fotó: Budapest, 2020. április 9. A kormany.hu által közreadott képen Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján Budapesten 2020. április 9-én. Idén csak az írásbeli érettségi vizsgákat tartanák meg az oktatási akciócsoport javaslata szerint - mondta az államtitkár. MTI/kormany.hu

2020. április 26., vasárnap

Koronavírus - Egy könyv a vírusról gyerekeknek


Axel Scheffler, a Pipp és Polli sorozat szerzője, Julia Donaldson könyveinek állandó illusztrátora, az egyik legnépszerűbb angol gyerekkönyv-illusztrátor egyedülálló új könyvet jelentetett meg a koronavírus-járványról – és ez a könyv most ingyenesen elérhető, letölthető és terjeszthető bárki számára - a könyv magyarországi kiadójánál, a Pagonynál is.

Ez a könyv fontos kérdésekre ad választ olyan egyszerű nyelven, amely könnyen befogadható 4-10 éves gyerekek számára is:
– Mi a koronavírus?
– Hogyan lehet elkapni ezt a vírust?
– Mi történik, ha valaki megfertőződik?
– Miért aggódnak most az emberek annyira emiatt a vírus miatt?
– Van-e gyógyszer?
– Miért van zárva olyan sok hely most? Az óvodák, iskolák is?
– Miért nem szabad most találkozni a nagypapával, nagymamával?
– Miért nem találkozhatok a barátaimmal?
– Mit tehetek én, hogy segítsek?
– Mi fog történni a jövőben?

A pdf formában ingyen letölthető könyv a következő linken érhető el: https://www.pagony.hu/resources/public/koronavirus_0415_2.pdf
A könyvet bemutató kiadói cikk:

2020. április 19., vasárnap

Digitális oktatás és a szerzői jogok


A digitális tanrend bevezetése sok kérdést vetett fel, új kihívások és problémák elé állította az oktatás résztvevőit. Ezek egyike a szerzői jog kérdése.
A szerzői jogi szabály tulajdonképpen egyszerű. Ha én írok cikket, verset, tanulmányt az én engedélyem kell ahhoz, hogy ezt más is elolvashassa. Feltölthetem a netre, hogy bárki szabadon olvashassa, vagy éppen megállapodhatok egy könyvkiadóval, hogy kapok bizonyos összegű szerzői jogdíjat, a kiadó pedig könyv formájában eladhatja az írásomat. Ezek után a könyv elején szinte biztos, hogy megjelenik az alábbi szöveg: „Minden jog fenntartva…”
Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, azt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályozza.
Általában
De mi a helyzet most? A vírus miatt elrendelt tantermen kívüli oktatás során?
A szerzői jogi törvény (a továbbiakban: Szjt.) most is érvényes, rendelkezéseit most is be kell tartani, de van egy vészhelyzeti szabály, amely előírja, hogy a Szjt. egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.
Az átmeneti szabályozás szerint nem szükséges a szerző, a kiadó engedélye a mű
a) többszörözéséhez és terjesztéséhez, ha azt az irányadó jogszabályoknak megfelelően tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik, vagy
b) iskolai oktatás céljából [Szjt. 33. § (4) bekezdése] az iskolai oktatás helyszínén történő digitális formában, elektronikus eszközön történő felhasználásához, illetve biztonságos elektronikus hálózaton keresztül történő nyilvánossághoz közvetítéséhez,
feltéve, hogy e felhasználásokra nem üzletszerűen kerül sor.

A mű iskolai oktatási célra, iskolai foglalkozás keretében - beleértve a biztonságos elektronikus hálózaton keresztül tartott foglalkozást - átdolgozható. Az átdolgozott mű iskolai foglalkozás keretében történő előadásához sem szükséges az eredeti mű szerzőjének engedélye.

A könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság- és folyóiratcikkek az iskolai oktatás céljára egy-egy csoport vagy iskolai osztály létszámának megfelelő, valamint a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás keretében szervezett vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők, az érintett tanulók, hallgatók részére terjeszthetők és az oktatási intézmény biztonságos elektronikus hálózatán keresztül szemléltetés érdekében számukra lehívásra hozzáférhetővé tehetők.
Biztonságos elektronikus hálózat az olyan műszaki megoldás, amely megakadályozza a lehívásra hozzáférhetővé tett műnek az iskolai oktatást végző és igénybe vevő személyek körén kívülre irányuló közvetítését.

Fotós:


2020. április 18., szombat

Távmozi – Művészmozik a neten


A Művész, Puskin, Toldi, Tabán, Kino filmszínházak április 21-től ismét napi műsorrendben vetítenek a film.artmozi.hu oldalon.
A Távmozi vetítéseire váltott jegyekkel közvetlenül a budapesti művészmozik fennmaradását és a Budapest Film munkatársainak megélhetését segíthetik a váratlan mozinélküliség idején.
A TÁVMOZI a következő linken érhető el:
Forrás: https://film.artmozi.hu/
Fotós: Bruce Mars

2020. április 17., péntek

Emmi: a kormány döntése alapján az idei érettségi vizsgákra május 4-től


- A kormány az érettségi vizsgák időpontját a járványügyi szempontok alapján határozta meg, ezért döntött a mielőbbi, május 4-i kezdés mellett - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma csütörtökön az MTI-vel.

    Kiemelték: a járványhelyzet, a vizsgázók és a pedagógusok, valamint a felsőoktatási felvételiben érintettek érdekeinek figyelembevételével, csak az írásbeli vizsgákat szervezik meg.
    Az írásbeli vizsgák május 21-ig tartanak, az egyes vizsgatárgyak napját és a lebonyolítás részletszabályait a hamarosan megjelenő kormányrendelet tartalmazza. Szóbeli vizsga kizárólag azon tárgyak esetében lehetséges, amelyeknek középszinten csak szóbeli vizsgarésze van (például hittan), továbbá szóbelit kell szervezni testnevelés tantárgyból. Az írásbeli alól felmentéssel rendelkező tanulók szintén szóban vizsgázhatnak. Az érettségi eljárása így jelentősen egyszerűsödik, megfeleződik a lehetséges személyes érintkezések száma - közölte a szaktárca.
    Kitértek arra is: a vizsgajelentkezések közül törölték az alsóbb évfolyamos, nem végzős tanulók előrehozott érettségijét, valamint az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő vizsgákat, ezekre ugyanis nincs szükség az idei felvételi eljárásban, ezeket később lesz mód pótolni. Megtarthatóak ugyanakkor azok a szintemelő vizsgák, amelyek a felsőoktatási felvételiben való részvételhez szükségesek.
    A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet fordít a kormány a biztonságra és az érintett vizsgázók, illetve pedagógusok egészségének védelmére. A diákok létszáma egy helyiségben legfeljebb tíz lehet, akik között biztosítani kell a legalább másfél méteres távolságot. A lebonyolítás során a tanulók csoportosulása sem engedélyezett - közölték.
    Az első héten, a legtöbb vizsgázót érintő írásbelik a szokásos 8 óra helyett 9 órakor kezdődnek. A vizsgabizottság munkájában, az értekezletek megtartásakor előnyben kell részesíteni az elektronikus kommunikációs formákat - mutattak rá. A vizsgák során a helyiségeket fertőtleníteni kell, a diákok és a pedagógusok számára igény szerint maszkot biztosítanak. A kollégiumi elhelyezést az érettségizők számára igény esetén biztosítják, ilyen esetekben, egy szobában egy tanuló helyezhető el. 
    Az érettségitől való visszalépésre természetesen minden jelentkezőnek lehetősége van, aki bármely okból úgy ítéli meg, hogy inkább egy későbbi időszakban szeretne vizsgázni, ebben az esetben a befizetett vizsgadíjakat is visszafizetik.
    A további tudnivalókról tájékoztatni fogják az iskolákat, diákokat - jelezte a minisztérium.

MTI 2020. április 16., csütörtök 16:06

2020. április 3., péntek

Kötelezheti-e a tanár a diákot a testnevelés feladat teljesítését igazoló videó felvétel küldésére?


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a mai napon állásfoglalást tett közzé a digitális tanórák egyes adatvédelmi kérdéseiről. A Hatóságot azzal keresték meg, hogy a mennyiben felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak, ha a koronavírusra tekintettel bevezetett digitális oktatás során a gyakorlati órákon (így például a testnevelés óra) kiadott feladatok teljesítésének ellenőrzése céljából a tanár a feladat teljesítését igazoló videó felvétel elkészítését és a részére – e-mail, vagy Messenger útján – történő elküldését kéri a diákoktól.

A hatóság állásfoglalásának közvetlen linkje:

A hatóság letölthető állásfoglalásai:

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Pro Bono Gyermekjogi Központ szintén a napokban tette közzé állásfoglalását e témában.

Az állásfoglalás közvetlen linkje:

A tantermen kívüli oktatás számonkérésének módjaival kapcsolatban a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány anyagai a következő címen találhatóak:


Fotó:     https://stocksnap.io/  
Fotós: JESHOOTS.com

2020. április 2., csütörtök

NMHH: új havi téma jelent meg a Gyerekaneten.hu-n


- Új havi téma jelent meg a Gyerekaneten.hu-n, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szülőknek szóló, szótárformában szerkesztett információs felületén.

    Az NMHH kommunikációs igazgatóságának csütörtöki közleménye szerint az egy hónapja indult és már majdnem 280 ezer oldalmegtekintésnél járó honlap a távoktatásnak szenteli új, áprilisi témáját.
    Hozzátették, a digitális távoktatási helyzetről gyűjtött tapasztalatait Balatoni József történelemtanár, a Felelős Szülők Iskolája szakértője foglalja össze, és ad néhány túlélési tippet a szülőknek.
    A havi témához illesztett kvíz az internetes zsargon barátságos, pozitív, támogató kifejezéseit kérdezi ki - írták.
      Az oldal más szócikkei is segítséget nyújthatnak a járványhelyzetből adódó különleges időszak átvészeléséhez: a Szülői felügyelet azokat a műszaki lehetőségeket listázza, amelyekkel akkor élhetnek, ha most kisebb gyermekeiket is muszáj volt beengedniük a digitális térbe.
    Frissült az az NMHH honlapján elérhető gyűjtemény is, amely a legnépszerűbb szűrőszoftvereket tekinti át - fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a digitális otthoni tanulás helyzetében érdemes a Gyerekaneten Képernyőidő vagy Korhatár szócikkeit átolvasva a családi szabályokat is újra átgondolni.
    A Tényellenőrzés és Álhír szócikkek pedig a járvánnyal együtt terjedő új álhírözönben ajánlanak alkalmazható segédeszközöket.
    Kitértek arra is, a március elsején indult Gyerekaneten szülői információs felületet már több mint 80 ezren keresték fel. A látogatók leggyakrabban a szótárszekcióban böngésztek, átlagosan több mint három percet töltöttek a szleng kifejezések olvasgatásával.
    A honlap tartalmai részben átalakultak a működés első hónapjában: a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyerekjogi követei - 14-17 éves gyerekek az ország különféle régióiból - átvizsgálták a szlengszótár teljes állományát, és javaslataik nyomán a szerkesztők a szótárból töröltek bizonyos kifejezéseket, módosítottak jelentéseket, magyarázatokat és új elemeket is felvettek.

MTI 2020. április 2., csütörtök 15:27

Húsvét előtt ismertetik az érettségire vonatkozó döntést


- Az országos veszélyhelyzetben az érettségi korrekt, minden szempontot figyelembe vevő megszervezése az egyik legnagyobb kihívás, amelyen az oktatási akciócsoport dolgozik  - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár csütörtökön az MTI-nek.

    A köznevelési államtitkár az ellenzéki pártoknak a témában csütörtökön elhangzott nyilatkozataira reagált.
    Maruzsa Zoltán kiemelte: több forgatókönyv is készül, ezek között döntést hozni és a megfelelő ütemezést kiválasztani elsősorban a járványügyi helyzet alapján lehetséges.
    Mivel még több mint egy hónap van hátra az érettségi hagyományos kezdési időpontjáig, a járványügyi kérdésekben azonban nem látnak előre egy hónapot, az érintettek türelmét kérik - mondta a köznevelési államtitkár.
    Hangsúlyozta: mivel az érettségi követelmények nem változtak, a felkészülést folytatni kell.
    Maruzsa Zoltán hozzátette: az ellenzéki pártoktól és a velük együttműködő médiától azt kérik, ne állítsák, hogy az érettségi megszervezése körül káosz van, egyelőre ugyanis semmiféle döntés nem született, csak az ő nyilatkozataik okoznak zavart és szítják a várakozással teli feszültséget.
    "A kormány a kellő időben meg fogja hozni a szükséges döntéseket. Ez az idő még nem jött el, de azt ígérjük, hogy még a húsvét előtt a terveket ismertetni fogjuk" - mondta a köznevelési államtitkár.

MTI 2020. április 2., csütörtök 12:49
Fotós:   Tamarcus Brown

2020. március 14., szombat

EMMI: Új munkarend a köznevelési és szakképzési intézményekben


A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány "A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben" című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
A döntés az óvoda, a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével érinti valamennyi köznevelési intézményt.

Általános információk
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. A megváltozott körülményekhez az iskoláknak és a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell.
Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket!
A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A megszervezés azt jelenti, hogy egyeztetés alapján ebben természetesen nem állami fenntartású intézmények is részt vehetnek.
Mivel a munkavégzés folyamatos, a pedagógusoknak a tantermen kívüli, digitális munkarend idején is jár a munkabér.
Annak érdekében, hogy a pedagógusok és a tanulók a lehető legkönnyebben tudjanak áttérni az új munkarendre, az oktatásért felelős miniszter módszertani ajánlást tett közzé.
A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra. Az intézményvezető és az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is ott végzik tevékenységüket.
Amennyiben a pedagógusoknak munkavégzésük érdekében - például a helyi digitális infrastruktúra használata céljából - be kell menniük az intézménybe, ez módjukban áll.
Az új munkarend idején az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egy fő (ha ez nem megoldható, a helyettesítési rendben kijelölt személy) köteles munkanapokon, munkaidőben az intézményben, tagintézményben tartózkodni és szervezni az új típusú feladatellátást.
A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges legoptimálisabb módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással).
Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást adunk ki. Jelenleg úgy véljük, az erre történő felkészítés ebben a munkarendben is eredményes lehet és a vizsgák megszervezése is megoldható.

Kizárólag kollégiumokra vonatkozó tudnivalók
A kollégiumokról speciális intézkedést nem hozunk, várhatóan a tanulók döntő többsége hazatér majd, egyes speciális esetekben azonban indokolt lehet a kollégiumok nyitva tartása. Javasoljuk, hogy a nevelőtanárok biztosítsák az esetlegesen a kollégiumban maradó tanulók felügyeletét, de a kollégiumok bevonhatóak a kiscsoportos gyermekfelügyeletbe is, az oktató tevékenységet ellátó pedagógusok esetében pedig a tantermen kívüli, digitális munkarend kapcsán megfogalmazott általános eljárás érvényes.

Kizárólag a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó tudnivalók
A Kormányhatározat nem vonatkozik a pedagógiai szakszolgálatokra. Tekintettel arra, hogy ezekben az intézményekben jellemzően nem kerül sor csoportos foglalkozásokra, a Klebelsberg Központ és a tankerületek szolgáltatási típusonként (pl. logopédiai ellátás, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás) módosítják a működés, a munkavégzés körülményeit a vészhelyzet adta körülményekhez igazodva.

Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
2020 már 14 - 17:52

Előzmény:
A koronavírussal kapcsolatos hivatalos információk itt találhatóak:
https://koronavirus.gov.hu/

Rendkívüli szünet az óvodákban és bölcsődékben is elrendelhető:
http://tamogatoweb.hu/index.php/jogszabalyfigyelo/jogszabalyok-2020/459-45-2020-iii-14-korm-rendelet


Felhasznált kép: https://stocksnap.io/photo/070GLIS55V
Fotós:   Freestocks.org

Mindenki számára megnyílik hétvégére a Müpa médiatára


Fotó: MTI/Mohai Balázs
Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül - közölte az intézmény az MTI-vel.

    Az összegzés felidézi, hogy március 14-én ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját a Müpa. A jeles jubileumra több neves hazai együttes és világsztár készült különleges koncerttel, köztük a Nemzeti Filharmonikusok és a huszonkétszeres Grammy-díjas Chick Corea, ám a március 11-i kormányrendelet értelmében a hónap többi eseményéhez hasonlóan ezeket az előadásokat sem tartják meg.
    A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Müpa szombat reggel megnyitja médiatárát, amely a https://www.mupa.hu/media/video linken érhető el és ahol regisztráció nélkül is elérhető több mint 100 koncert, előadás és irodalmi est HD-minőségű felvétele.
    Így a nézők újra átélhetik az orosz virtuóz, Gyenyisz Macujev zongoravarázslatát, láthatják Kocsis Zoltánt, amint Bartók legszebb műveit vezényli, hallhatják az operadíva Joyce DiDonato királynői áriáit, a dzsesszrajongók pedig Donny McCaslin, a Take 6 vagy akár Tommy Emmanuel koncertjében is gyönyörködhetnek.
    Az elmúlt 15 évben a hazai könnyűzenei szféra szinte minden jelentős zenekara megfordult a Müpa színpadán, így a könnyedebb műfajok rajongóinak is igazi csemegéket kínál a Müpa médiatára. Újranézhetőek a Punnany Massif, a 30Y, az Irie Maffia vagy épp Akkezdet Phiai koncertjei, de újra látható a Szegedi Kortárs Balett minden évben telt házzal játszott Hattyúk tava előadása is.
    A koncertek mellett a Müpa nagy sikerű Literárium sorozatának estjei is elérhetőek a magyar kortárs irodalom legjavával.

MTI 2020. március 14., szombat 5:00

2020. február 10., hétfő

Az életre felkészítő tudást támogató feltételek megteremtése


Immár 3. alkalommal Székesfehérvár adott otthont az Országos Diákparlamentnek. Mindezt november óta rengeteg területi, városi és megyei előkészítő munka előzte meg. A megyei diákparlamenteken választott képviselők az ODP2020-ra hozták el az összegyűlt elképzeléseket, javaslatokat és igényeket.

Lépésről lépésre
Az egyre gyorsabban változó munkaerőpiaci elvárások sürgetően hatnak a ma diákjaira is. Az Országos Diákparlament (ODP) felmenő rendszerű, minden iskolatípusra kiterjedő, közvetlen képviselők útján működő intézménye révén első kézből a jövő felnőttjei maguk tervezhetik életüket.
A demokrácia időigényes – hangzott el nem egyszer a több, mint 200 diákképviselővel dolgozó Országos Diákparlamenten a három napos munkája során. Rengeteg vélemény, igény és érdekeltség kereste ajánlásként, javaslatként való megfogalmazását és megszavazását. Ez a parlamentális folyamat, hosszú távon, a magyar iskolarendszert az egyik legjobb, legdemokratikusabb és leghatékonyabban működő oktatási rendszerévé érlelheti.
A 10. alkalommal megrendezett parlament első napján a minisztérium és háttérintézményeinek vezetői is rendszeresen részt vesznek. Itt a diákok kérdéseiket direkt nekik tehetik fel, és lehetőség van azonnali válaszra is.
Érdemi munka történt 2017-ben és 2020-ban is
Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár a 2017-es Országos Diákparlament eredményeiről referált a hallgatóságnak. Elmondta, a felterjesztett 50 ajánlási pontból 30 pont teljesült, 11 megvalósulása pedig folyamatban van.
Dr. Aáry-Tamás Lajos, oktatási jogok biztosa a digitális világ nem szerkesztett tudásáról beszélt, amely a tanulást és tanítást új keretbe helyezi, ahol a diákok a tanáraikkal együtt tanulnak.
Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár a kritikai gondolkodás és a jobbító szándék motivációjáról szólt. Hangsúlyozta a fiatalok hangjának „becsatornázásának” jelentőségét.

Az ODP második napján a küldöttek kis létszámú szekciókban vitatták meg a különböző megyei parlamentektől érkezett javaslatokat. Azokban kérdésekben, amelyekben a diákok egyetértettek, a szekció tagjai javaslatot tettek az ajánlás tartalmára. A javaslatok képviseletére a szekció tagok maguk közül megválasztotték az egyik diáktársukat. A 18 szekció képviselőjéből alakult meg az a szerkesztő bizottság, amely hosszas vita után 46 pontos ajánlásra tett javaslatot.

A harmadik nap a küldöttek plenáris ülésen pontonként szavazva, egyes pontoknál vita után 45 pontot támogatott a szerkesztő bizottság javaslatai közül. A 45 pontból álló ajánlást nagy többséggel szavazta meg az Országos Diákparlament, és megbízta az Országos Diáktanácsot, hogy gondozza s képviselje a döntéshozók felé. Az elfogadott ajánlást ezt követően adták át a küldöttek képviselői Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkárnak.
Az ajánlásban szerepelnek diákönkormányzattal, szakmai oktatással, tantárgyakkal, vizsgákkal, gyakorlóhelyekkel, fenntartható neveléssel vagy akár az intézmények napi működésével kapcsolatos pontok is.
  

2020. február 3., hétfő

ODP 2020. Ajánlás


A X. Országos Diákparlament munkája összegzéseként az alábbi Ajánlást fogalmazta meg. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasztalatait, a megyei/regionális fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhangzótokat.

Ajánlás
Országos Diákparlament 2020
1. A diákönkormányzat egyetértési jogának visszaállítása a Házirend és az SZMSZ diákokat érintő részeinek elfogadása és módosítása tekintetében; különösen a csengetési rend, a 0. óra, az első óra kezdési időpontja, valamint a közösségi terek használatát illetően.

2. Az iskolai diákönkormányzatok országos nyilvántartásának létrehozása (pl.: KIR), mely tartalmazza az elnök és a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus elérhetőségét. A diákönkormányzatokat érintő pályázatok, információk jussanak el közvetlenül a DÖK-höz ezen elérhetőségek útján.

3. Legyen elérhető egy könnyen érthető, hatályos, általános diákjogi tájékoztató.

4. A diákönkormányzat rendelkezzen egyetértési joggal, amikor az intézmény megválasztja a témahetek programját. Javasoljuk, hogy az iskolákban kerüljön megrendezésre gyermekjogi, diákjogi témanap.

5. Legyen véleményezési joga az iskolai diákönkormányzatnak az E-napló és a hozzá tartozó e-ellenőrző tanulókat érintő, elérhető funkcióiról és annak beállításairól.

6. Az e-napló központi rendszerének fejlesztői a funkciók bővítése érdekében működjenek együtt az alternatív lehetőségek fejlesztőivel.

7. Az Oktatási Hivatal dolgozzon ki országos képzési programot a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére, valamint biztosítson a diákönkormányzatok tagjai számára továbbképzést és tapasztalatszerzési lehetőséget.

8. A diákönkormányzatok véleményezési jogköre kerüljön kibővítésre iskolabútorok modelljének kiválasztásában.

9. Valamennyi Pedagógiai Oktatási Központ adjon ki havi rendszerességű diákhírlevelet a feliratkozó diákok, diákönkormányzatok és diákszervezetek számára.

10. A tanulótájékoztatás keretében valósuljon meg a diákok tájékoztatása, különös tekintettel a Szakképzés 4.0-ra és az új Nemzeti Alaptantervre.

11. Az intézményvezetői pályázat során a diákönkormányzat kapja vissza a véleményezési jogát.

12. A köznevelést érintő jogszabálytervezeteket az oktatásért felelős minisztérium előterjesztésében tárgyalja az Országos Diáktanács.

13. Az iskolákban és kollégiumokban legyen jó minőségű és használható (stabil és terhelésbíró) internetelérés és WIFI-hálózat.

14. A fenntartó fordítson nagyobb gondot az intézmények energiatakarékos és környezettudatos működtetésére.

15. Az intézményfelújítások a lehető leghamarabb történjenek meg. Az új és a felújításra kerülő épületek és eszközök környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható és tartós módon készüljenek el.

16. A jogszabályban meghatározott taneszközlista kerüljön frissítésre és modernizálásra, különös tekintettel a digitális eszközökre, mindezt a listán szereplő eszközök rendszeres karbantartása mellett.

17. A kollégiumi szobák minőségének javítása valósuljon meg.

18. Javasoljuk, hogy készüljenek helyi, intézményi szintű gyermekvédelmi irányelvek, ehhez kapjanak az intézmények szakmai és anyagi támogatást.

19. Kérjük az oktatásért felelős minisztert, vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogy milyen további eszközök állhatnak rendelkezésre a pedagógusok elleni verbális és fizikai bántalmazások megakadályozására és megelőzésére.

20. Helyezzenek el köznevelési intézményekben félautomata defibrillátor készüléket, továbbá képezzék ki az intézmények dolgozóit és lehetőség szerint az ott tanuló diákokat annak használatára.

21. A pedagógusképzésben és a pedagógusok körében naprakész digitális és pszichológiai oktatás, a tanárok számára szupervízió biztosítása.

22. A középiskola utolsó két évfolyamában maximum heti három testnevelésóra legyen kötelező.

23. Javasoljuk, hogy a lehető legtöbb tantárgyból csoportbontásban valósuljon meg az oktatás.

24. A tanítási szünetre eső, áthelyezendő munkanapot ne kelljen ledolgozni, azonban álljon rendelkezésre ügyeleti ellátás igény szerint.

25. A szexuális felvilágosítás ne csupán egy alkalomból álljon, illesszenek korszerű, folyamatos szexuális nevelést a tananyagba.

26. Kerüljön bővítésre a Tanítsunk Magyarországért program a Magyarországon tanuló külföldi egyetemisták idegen nyelvi lektorként történő bevonásával.

27. Legyen lehetőség két idegen nyelv tanulására 5. osztálytól.

28. A tanulói jogviszony megszűntét követő első sikeres, legalább 45%-os szintemelő érettségi vizsga legyen ingyenes.

29. A felvi.hu kerüljön modernizálásra az Országos Diáktanács véleményének kikérésével.

30. A tavaszi érettségi időszak lezártáig jelenjen meg a következő évi tavaszi felsőoktatási felvételi eljárásrendje, és a pontszámítás módja.

31. Kerüljön kidolgozásra egy nem csak tanulmányi eredményen alapuló középiskolai ösztöndíjprogram.

32. Javasoljuk, hogy a Szakmák Éjszakája rendezvény ősszel kerüljön megrendezésre.

33. Jöjjön létre egy kampány az Országos Diákparlament népszerűsítése érdekében.

34. A kollégiumokban félévente legalább egy szülői értekezlet kerüljön megszervezésre.

35. Legyen biztosított a lemorzsolódások szakszerű megelőzése, és a már lemorzsolódott diákok felzárkóztatása.

36. A fenntartó teremtse meg a lehetőségét annak, hogy a fogyatékkal élőket képviselő szervezetek érzékenyítő programokat tarthassanak az iskolákban. Motiválja az iskolákat ezen programok befogadására.

37. Alakítsanak ki és vezessenek be egy olyan önkéntes programot, amelynek keretein belül – német mintára – a köznevelésben résztvevő tanulók a Magyar Vöröskereszt közreműködésében elsajátíthatják az alapszintű elsősegélynyújtási ismereteket, és az ott megszerzett tudást iskolai elsősegélynyújtó szolgálat teljesítése alatt gyakorolhatják.

38. Javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlat javadalmazását növeljék.

39. A szakképzésben az elméleti és a gyakorlati oktatás kerüljön időbeliségében összhangba.

40. Kerüljön fokozott ellenőrzésre a szakmai partnernél folytatott gyakorlat minősége a szakképzésben.

41. Kérjük az intézményben található tankönyvállomány bővítését az iskolai könyvtár számára az egyes évfolyamokon tanuló diákok létszámának függvényében. Kérvényezzük, hogy az ingyenes tankönyveket a vizsgatantárgyakból csak az intézménnyel való tanulói jogviszony megszűnése után legyen kötelező leadni. Ha a diák a jogviszony megszűnése előtt leadja a tankönyvet, jogában állhasson visszakérnie.

42. Kérjük a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók illetményének versenyképessé tételét.

43. Azt kérjük az oktatási kormányzattól, hogy teremtsék meg annak feltételeit, hogy a diákok anonim módon, legalább évente értékelhessék oktatóik munkáját. Annak részletes eredményei hozzáférhetőek legyenek az intézmény vezetése számára; összesített, anonimizált eredményei pedig tantárgycsoportonként legyenek elérhetők az intézmény honlapján.

44. Javasoljuk, hogy a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok tevékenységét bérpótlékkal is ismerjék el.

45. Javasoljuk a tanári adminisztrációs terhek csökkentését.

Az Országos Diákparlament megbízza az Országos Diáktanácsot az Ajánlás gondozásával, és felkéri, hogy számoljon be tevékenységéről a megyei diákparlamenteken és a következő Országos Diákparlamenten.

Székesfehérvár, 2020. február 2.

A X. Országos Diákparlament
küldöttei

A 2017. évi Országos Diákparlament ajánlása itt olvasható:

2020. január 29., szerda

Megjelent a tájékoztató hivatalos kiegészítése


Megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése: a felvételi eljárás rendjének megfelelően a felsőoktatási intézmények a december 19-én kiadott tájékoztatóban közölt adatok egy részét módosították, és új képzéseket is meghirdettek. A felvételi tájékoztató már az új információkkal bővített formában olvasható a felvi.hu honlapon.

    Az Oktatási Hivatal szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett: a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-én éjfélig lehet jelentkezni. A jelentkezés véglegesítése előtt érdemes a felvételi tájékoztatót újra átnézni, figyelve a kiegészítéssel közzétett információkra - javasolták.
    Kiértek arra is: szintén február 15-én éjfélig kell befizetniük a jelentkezési helyenként kétezer forintos kiegészítő díjat azoknak, akik a díjmentesen megjelölhető háromnál több (legfeljebb hat) helyet jelölnek meg.
    A jelentkezéseket február 20-ig kell hitelesíteni Ügyfélkapuval vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott, aláírt és az Oktatási Hivatal címére postán elküldött hitelesítő adatlappal.
    A felvételi eljárással kapcsolatos további tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók.

MTI 2020. január 29., szerda 16:55

Száznegyvenezer tanuló jogosult külföldi nyelvi kurzusokra


- A külföldi nyelvi kurzusokon való részvételre 140 ezer tanuló jogosult - mondta a külföldi nyelvi kurzusokért felelős miniszteri biztos a Magyar Nemzetnek adott interjújában, amely szerdán jelent meg a napilapban.

    Bartos Mónika elmondta: 1390 tanulói csoport már felvette a kapcsolatot a számára szimpatikus külföldi partnerekkel, és ennek köszönhetően 32 300 diák már rendelkezik a jelentkezéshez szükséges befogadónyilatkozattal. Az online felület egyébként majd csak februárban nyílik meg, ahol a csoportos pályázóknak egy hónapig, az egyéni pályázóknak pedig hatvan napig lesz lehetőségük benyújtani a jelentkezésüket.
    Az angol nyelvű képzések Angliában, Írországban és Máltán választhatók, német nyelvterületen Ausztria és Németország kínál tanfolyamokat, emellett Franciaországba is utazhatnak a diákok. A program előfinanszírozott, az utazási és megélhetési támogatást a Tempus Közalapítvány fogja kiutalni a pályázóknak.
    A kormány döntése értelmében minden tanuló kétszer, kilencedik és tizenegyedik évfolyamosként utazhat külföldre nyelvet tanulni az állam pénzén - emlékeztetett.
    "Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt időszakban a téli szünet, illetve az ünnepek miatti kihagyás ellenére ennyien tettek lépéseket és foglalkoztak a program előkészületeivel. Egyúttal ajánljuk a többi érdeklődőnek is, hogy mielőbb ismerkedjenek meg a kurzuskínálattal, tegyék fel személyesen kérdéseiket a külföldi nyelviskoláknak, és szerezzék be tőlük a befogadó nyilatkozatokat" - mondta Bartos Mónika.
    Hozzátette: mivel nemzetközileg elismert, színvonalas nyelviskolákról van szó, amelyek nem csak a magyar diákoknak nyújtanak képzést, érdemes mielőbb felvenni velük a kapcsolatot, hiszen a forgalmas nyári időszakban nem biztos, hogy könnyű lesz helyet találni, különösen a nagyobb létszámú csoportoknak. A kéthetes kurzusokra csaknem háromszáz külföldi nyelviskola várja a magyar tanulókat, akik a program honlapján, a knyp.hu oldalon tájékozódhatnak a legfontosabb részletekről.
    A kurzuskínálat mellett ott érhetők el a konkrét pályázati kiírások és az elszámolási tudnivalók is. A honlapon közzétették azt is, melyik helyszínre milyen légitársaságokkal utazhatnak a tanulók, valamint a MÁV is készített egy információs oldalt a diákcsoportoknak kedvezményes ajánlatairól. A kiutazás módját (repülő, busz, vonat vagy ezek kombinációja) a pályázók maguk választhatják ki - tájékoztatott a miniszteri biztos.
    A szervezést akkor érdemes elkezdeni, amikor a pályázók megkapják a jelentkezésük pozitív elbírálásáról szóló hivatalos támogató okiratot. A buszos utazásokkal kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy távolabbi célpontok esetén a menetrend szerinti járatok jobb megoldást jelentenek a bérelt buszoknál, mivel a jogszabályi megkötések miatt 23 és 4 óra között nem utazhatnak a tanulók, az utazás megszakítása pedig extra költségekkel jár, csakúgy, mint a külföldi parkolás vagy a busz két hétre számított bérleti díja.

MTI 2020. január 29., szerda 10:22
Fotó: https://nepszava.hu/3025165_evente-140-ezer-diakot-erint-a-kulfoldi-nyelvi-kurzus
A program hivatalos weblapja: https://www.knyp.hu/hu

2020. január 26., vasárnap

3D nyomtatási versenyt rendeznek középiskolásoknak


Még lehet jelentkezni a Nyomtass hidat! című, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum által középiskolás csapatoknak szervezett versenyre - mondta Schanda Tamás, a szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az MTI-nek.

    A megmérettetésen az indulóknak 3D nyomtatási technológiával kell hídszerkezetet építeniük, a nevezésre péntekig, azaz január 31-éig van lehetőség. A legteherbíróbb szerkezeteket készítő csapatok pénzjutalomban is részesülnek a május 9-11-én megrendezendő versenyen. A zsűri elnöke Hanák Tímea lesz, aki a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél a kőröshegyi völgyhídért felel, és Európa egyetlen női hídmestere - jegyezte meg.
    Schanda Tamás elmondta: ez az esemény és a hasonló versenyek kiemelten fontosak a kormánynak. Ugyanis azt segítik elő, hogy a gyerekek, a fiatalok minél hamarabb megismerjék a korszerű technológiáknak nemcsak a szórakoztató, hanem a későbbiekben a szakmájukban is hasznosítható oldalát - közölte. Elismerésként és sikerként említette, hogy tavaly Magyarországon rendezték meg a World Robot Olympiad világdöntőjét. Mint mondta, ez a verseny Magyarországra irányította a robotikával foglalkozó szakemberek figyelmét is.
    Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja az, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek. Kifejtette: ezért erősítették meg osztrák mintára a szakképzés rendszerét úgy, hogy minél inkább gyakorlatorientált legyen, és ezért ösztönzik a felsőoktatás és a vállalatok együttműködését is. A fiataloknak versenyképes, a munkaerőpiacon értékes tudást kell szerezniük - szögezte le.
    Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy már csak pár hét van hátra a felsőoktatási jelentkezések benyújtására, ezek határideje február 15.; illetve a még fiatalabbak esetében a középiskolai jelentkezéseknél a konkrét intézmények megjelölésre, ezt február 19-éig kell megtenni. Schanda Tamás szerint a családoknak az iskolaválasztásnál mindenképpen érdemes a szakképzésre is gondolniuk.

MTI 2020. január 26., vasárnap 13:54