2019. december 3., kedd

Az ombudsman a gyermekek iskolai bántalmazásának kezelésével, vizsgálatával kapcsolatos rendszerszintű alapjogi visszásságokról


Az alapjogi biztos egy egyedi panaszügy vizsgálata nyomán ismét megállapította, hogy a gyakorlatban nem biztosított a gyermekeket az iskolában ért bántalmazások kivizsgálása, a bántalmazó pedagógusokkal szembeni fellépés. A jelentés szerint az egyedi ügyben nemcsak a szülői panasz érdemi kivizsgálása maradt el súlyosan aggályos módon, hanem egyenesen a bántalmazott gyermeket próbálta az iskola igazgatója eltanácsolni. Az ombudsman részletes ajánlásokkal fordult az iskolához, a fenntartóhoz és a szaktárcához is.
A panaszos édesanya beadványában sérelmezte, hogy a gyermekét az iskolában osztályfőnöke több ízben „fejbe kólintotta”, folyamatosan ordított vele. Elmondta, hogy az ügyben hiába fordult az iskola vezetőjéhez, majd az egyházi fenntartóhoz, a kérdéseire nem kapott érdemi választ. Az ombudsman vizsgálatot indított, amelynek keretében megkereste az iskola igazgatóját és a fenntartó vezetőjét is.
A biztos megállapította, hogy az igazgató eljárásának alapját képező szervezeti és működési szabályzat több szempontból aggályos, nem felel meg a törvényi előírásoknak: nem tartalmazza a panaszkezelés módját és határidejét. A jelentés megállapította, hogy az igazgató a szülőnek nem a jogszabály által előírt formában és tartalommal válaszolt. Rámutatott, hogy e problémák, valamint az, hogy a szülői panaszkezelés során az iskola és a fenntartó eljárása és szerepei összemosódnak, sérti a jogbiztonságot, visszásságot okoz a tisztességes eljáráshoz és – a pártatlanság sérülése miatt – a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben. A jelentés hangsúlyozta, hogy az igazgató visszaélt hatáskörével, a bántalmazás miatt a panaszos szülőre és a tanulóra nyomást gyakorolt azzal, hogy a tanulói jogviszony megszüntetésre vonatkozó jogellenes felhívás, az eltanácsolás módszerét alkalmazta. A biztos a szülői kérelem elbírálása kapcsán kifejtette, hogy a fenntartó azt nem bírálta el. A jelentés hangsúlyozza, hogy valamennyi, így az egyházi fenntartónak is minden szülői kérelem tekintetében döntési kötelezettsége keletkezik, amire a törvényben rögzített eljárási rend szerint kell választ adnia.
A biztos az egyedi ügy tanulságai nyomán vizsgálta a bántalmazást elkövető pedagógusokkal szemben alkalmazható munkáltatói intézkedések körét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a munkáltatók nem érdekeltek az egyedi esetek érdemi kivizsgálásában, mert a bántalmazás nyilvánosságra kerülése az intézmény megítélését hátrányosan befolyásolhatja. Ha a munkáltató fel is tárja a körülményeket, akkor az elkövetett jogsértés nem kap nyilvánosságot, másrészt a munkáltató jelenleg két lehetőség közül választhat. Figyelmeztetésben részesíti a pedagógust, ami azonban nem érdemi szankció. Dönthet a munkaviszony megszüntetéséről, de ennek – a nyilvánosság hiányában – az a veszélye, hogy a pedagógus egy másik iskolában tovább is folytathatja a bántalmazó tevékenységét.
A jelentés kiemeli, hogy az iskolai bántalmazás kapcsán kimondott határozott tilalom ellenére a jogszabályi környezet, a gyermekek jogainak védelmére hivatott rendőrségi, intézményi, fenntartói, munkáltatói gyakorlat nem nyújt kellő garanciát az intézményes nevelésben-oktatásban a gyermekeket bántalmazó, a felügyeletüket ellátó személyekkel szemben. A biztos utalt a hasonló tárgyú korábban kiadott jelentésre, amely az iskolákban, óvodákban bántalmazott gyermekek esetében a büntetőjogi felelősségre vonás anomáliáit tárta fel; az akkori biztos felkérte a legfőbb ügyészt, hogy tekintse át a szabályozást és gyakorlatot, a kapott válasz szerint azonban nem indokolt, hogy a kérdéskörben bármilyen intézkedés megtételére kerüljön sor. A jelentés így ismét felhívta a figyelmet ezekre a rendszerszintű problémákra.
A biztos a fenntartót arra kérte fel, hogy az egyedi ügyben és a jövőben a szülői kérelmeket törvényi rendelkezések szerint bírálja el, illetve soron kívül ellenőrizze az iskola működésének törvényességét. Kezdeményezte az igazgatónál, hogy a panaszkezelési szabályzat eljárásrendjét egyértelműsítse és a panaszok kezelésénél ennek előírásait alkalmazza. Felkérte az igazgatót, hogy valamennyi tanulója számára a korosztályuknak megfelelően és érhető formában, és a pedagógusok számára is szervezzen az iskolán belüli konfliktusok kezelésével és a tanulók jogaival kapcsolatos előadásokat. Végül kezdeményezte az emberi erőforrások miniszterénél, hogy tekintse át a jelenlegi szabályozást és gyakorlatot az oktatási-nevelési intézményekben előforduló, a gyermekeket a felügyeletükért, gondozásukért felelős személyek által ért bántalmazásokkal szemben.

Forrás: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala www.ajbh.hu
Közlemény:2019. november 25., hétfő

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS


SAJTÓKÖZLEMÉNY

NÖVELÉS VAGY NEVELÉS – közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben

A Nemzetközi Művészeti Alapítvány a Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért partnerségével az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-5.2.2-17-2017-00074 kódszámú Transznacionális együttműködési pályázaton Növelés vagy nevelés? – közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben című felhívásra benyújtott pályázatával 50.000.000 Ft támogatást nyert. A projekt megvalósításának időszaka: 2017. november 01. - 2019. november 31.

A két éven át tartó projekt elsődleges célja a közösségalapú életmód és kultúraterjesztés erősítése volt a vizuális művészetek, valamint a népi kultúra és hagyományok alkalmazásával a magyarországi konvergencia régiókban élők számára.
A projekt megvalósítása konzorciumi partnerségben történt a Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány és a Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért együttműködésével, akik a programjaik megvalósításában fontos hangsúlyt helyeztek a környezetvédelem, a környezettudatosság fontosságára, az esélyegyenlőség szerepének növelésére és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására.

A megvalósításában négy külhoni civil partnerrel kötöttek együttműködési megállapodást. Ezek olyan szervezetek, amelyek a helyi és térségi közösségük számára kulturális tevékenységeikkel segítik a külhoni magyar kultúra ápolását.
1. Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért – Székelyudvarhely
2. Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület (EMKE) – Szilágysomlyó
3. Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) – Sepsiszentgyörgy
4. Na'conxypan Polgári Társulás – Dunaszerdahely

A projekt keretében a közösségfejlesztés területén történő jó gyakorlatok, tapasztalatok átvétele és átadása történt, melyet egy szakmai és módszertani kiadványban rögzítettek. Két év alatt 12 műhelymunkán, és 8 tanulmányúton vettek részt a célcsoport tagjai és a szakértők. A projekt keretében szervezett tanulmányúton több mint 40 magyarországi szakember vett részt. A pályázatban megvalósuló szakmai kutatásban 100 fő romániai és 100 fő magyarországi közösségfejlesztésben részt vevő szakemberrel végeztek összehasonlító kérdőíves vizsgálatot a közösségfejlesztésben szerzett tapasztalataikról. Az eredményekről összehasonlító kutatási zárójelentés is készült.

A program egyik vezérfonala volt a szegénység elleni sikeres küzdelem, leghátrányosabb helyzetű, döntően vidékies kistérségekre fókuszálva. A kiemelten fontos volt még az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítása, megismerése a hátrányos helyzetű térségekben, valamint olyan programok, együttlétek generálása, melyek a helyi közösségek bevonását és a közösségi élmények megteremtését hangsúlyozzák. Összekötve a különböző művészetek által képviselt kultúrát a helyi hagyományok hétköznapi értékeivel.

A projekt eredményeiről és további híreiről az e célra létrehozott alhonlapon olvashatnak, melynek elérhetősége www.mwave.irq.hu.

További információ kérhető:
Hartyándi Jenő projektmenedzser
hartyandi@gmail.com, +36209690535

Garay Éva tanácsadó a konzorciumi tag részéről
garayeva@t-online.hu, +3630405-0324

2019. 10. 31.
Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány

2019. október 23., szerda

Fújjátok meg a sípokat! Itt az ideje a vészjelzésnek!


   
Gyermekjogi Szimpóziumot rendeztek a Pannonhalmi Főapátságban. Vannak jó csendek és rossz csendek. A cinkosság, az elhallgatás mellé nem állhatunk. Sok félelem merül fel már a téma említésével kapcsolatban, de a gyerekek biztonságának fontosságát senki nem kérdőjelezi meg. A szimpóziumon neves nemzetközi szervezetek és a hazai egyházi, állami, valamint oktatási szféra - többek között a Klebelsberg Központ, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Evangélikus és Református Egyház, a Gyermekpszichiátriai Szakmai Kollégium, a Kiskorúak Védelme Pápai Bizottsága és az ECPAT Austria - képviseltette magát.
    A Pannonhalmi Főapátság és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány közös kezdeményezéseként létrejött eseményen több mint ötszázan vettek részt, állami és egyházi iskolák vezetői, szakmai szervezetek képviselői egyaránt. A konferencia moderátora Dr. Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Iskolaközpont igazgatója ezekkel a szavakkal indította útjára a közös gondolkodást: "Ma valami nagyon fontos történik a Pannonhalmi Főapátság falai között", majd azzal folytatta, hogy a konferencia hidat képezhet az egyházi, állami és civil szféra között. "Nagy öröm számomra (egy, a hazánkban ezer éve oktatással és neveléssel is foglalkozó szerzetesrend képviselője számára), hogy éppen a gyermekvédelem az, ami világnézettől és pártpolitikai preferenciáktól függetlenül közös nemzeti ügy lehet" - nyitotta meg a Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpóziumot Hortobágyi T. Cirill OSB, pannonhalmi Főapát. "Arra hívok mindenkit, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy az ügy közös maradhasson, minél többek érezzék sajátjuknak azt, amivel másra nem hárítható tennivalójuk van! A szimpózium egyik legfontosabb üzenetének azt tartom, hogy a gyermekvédelem, azaz az erőszak, a bántalmazás, a visszaélések megszüntetése és az átlátható, biztonságos keretek megteremtése olyan fontos szent ügy, amiért képesek összefogni és együttműködni világnézeti és erkölcsi kérdésben másként gondolkodó szervezetek is" - zárta gondolatait a házigazda. Ökomenikus összefogás kell - emelte ki köszöntőjében Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyházkerület elnök-püspöke, majd hozzátette: "Zéró toleranciát kell hirdetni, Isten és ember szolgálata a küldetésünk, így nem lehetünk partnerek a bűnök eltüntetésében, de az alaptalan vádaskodásban sem."(...)
    Dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány vezetőjeként és a Szimpózium egyik szervezőjeként a jó gyakorlatokról és megoldásokról szóló előadásában kiemelte: "A sok száz átvizsgált iskolai bántalmazási ügy mintázata mindig ugyanaz: a jó szándékú intézményeknél is hiányzik a folyamatszemlélet. Ma Magyarországon létre lehet hozni úgy oktatási intézményt, hogy nincs gyermekvédelmi irányelv. Van tűzvédelem, házirend és még sok más szabályzat, de nincs végiggondolva, hogy mit fogunk tenni, hogy ha valaki bajba kerül.
    Részletes beszámoló a www.hintalovon.hu oldalon.

    Kiadó: Hintalovon Alapítvány

Kétezer diák a Terror Háza Múzeum rendhagyó történelemóráin

- Mintegy kétezer diák vett részt öt nap alatt az Elmondjuk, hogy tudd! elnevezésű rendhagyó történelemórákon a Terror Háza Múzeumban.
    A tanulók az egész országból - Nyíregyházáról, Mezőberényről, Szigetszentmiklósról, Kisújszállásról, Üllőről, Dunaújvárosról, Esztergomról, Budaörsről, Monorról -, valamint budapesti általános- és középiskolákból érkeztek - mondta Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum programigazgatója kedden az MTI-nek.
    Az október 15. és 17. között, valamint október 22-én napközben, 10-től 17 óráig tartott ingyenes, ismeretterjesztő előadások témája ezúttal a 30 éve szabadon emlékév jegyében a rendszerváltoztatást, a harminc évvel ezelőtt történt eseményeket járta körül. A Terror Háza Múzeum történészei többek között a rendszerváltoztatás jelképeiről, a temesvári 1989-es véres forradalomról, a Páneurópai Piknikről, a megszálló szovjet csapatok kivonásáról, a rendszerváltoztatást megelőző változásokról és az első szabad választásokról tartottak előadásokat a történelem iránt érdeklődő felsősöknek és gimnazistáknak.
    Tallai Gábor megjegyezte: a harminc évvel ezelőtti eufórikus eseménysorozat emléke napjainkra mintha fakulni kezdett volna, ez ellen is próbálnak hatni.
    "Nem tartható az a nyugat-európai narratíva, amely szerint a szabadság külső geopolitikai tényezők, a Szovjetunió összeomlása miatt a térség népeinek ölébe hullott. Magyarországban, illetve Lengyelországban, Csehszlovákiában, Romániában és másutt is számos antikommunista hőse volt a rendszerváltoztatásnak. A rendhagyó történelemórákkal is hangsúlyozni akarjuk, hogy ezért a szabadságért megküzdöttünk, százezres tüntetések zajlottak, miközben az emberek nem tudhatták, ennek mi lesz a következménye" - fejtette ki a programigazgató.
    A mostani rendhagyó történelemórákhoz is kapcsolódva hétfőn elindult a Budapest 1956 applikáció, amely a kiterjesztett valóság alkalmazásával, interaktív elemekkel és korabeli dokumentumokkal mutatja be a forradalom és szabadságharc eseményeit. "A magyar és angol nyelvű alkalmazás segítségével a fontos helyszíneihez lehet eljutni, ahol korabeli filmek, körpanorámás látképek, animált figurák és számos feladat felhasználásával lehet teljesebb képet kapni a történtekről".
    A múzeumban már tíz éve szervezünk rendhagyó történelemórákat, ezeken húszezer diákot fogadtak. Tallai Gábor elmondta, hogy minden évben legalább két alkalommal, egyenként három-négy napon át zajlanak ilyen órák, a kommunizmus áldozatainak emléknapjához, február 25-höz, illetve 1956 októberének évfordulójához időzítve. A sorozat tovább folytatódik.
    Szintén az emlékévhez kapcsolódva a 30 éve szabadon című tablókiállítás a nap bármely időszakában ingyenesen megtekinthető a Terror Háza Múzeum előtt.
MTI 2019. október 22., kedd 14:00

2019. október 19., szombat

Először tartja Erdélyben közgyűlését a HÖOK


Gazda Árpád, az MTI tudósítója jelenti:
    Kolozsvár/Marosvásárhely, 2019. október 19., szombat (MTI) - Először tartja Erdélyben közgyűlését a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).

    A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) marosvásárhelyi karán szombaton zajló tanácskozást a magyar kormány nevében Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkára köszöntötte.
    Az államtitkár felszólalása után az MTI-nek elmondta: üdvözölte, hogy a HÖOK az alapszabályában megfogalmazottak szerint felelősséget érez a külhoni magyar hallgatókért. Hozzátette: a magyar kormány számára kiemelkedően fontos a magyar nyelvű oktatás és felsőoktatás.
    "A határon túl a magyar nyelvű oktatás az egyik záloga a közösségi megmaradásnak, és nagyon fontosnak tartjuk a tájékoztatást, a különböző ösztönzők kialakítását annak érdekében, hogy a magyar diákok az érettségit követően minél nagyobb számban válasszák az erdélyi felsőoktatási intézmények magyar nyelvű képzéseit. Ezzel nem csupán maguk számára teremtenek lehetőséget az identitásuk megőrzésére, hanem ők lesznek majd azok, akik arra sarkallják jelenlétükkel és teljesítményükkel az erdélyi egyetemek vezetőit, a magyarországi döntéshozókat, az intézményi és vállalati partnereket, hogy támogassák ezen felsőoktatási intézmények versenyképességét" - fogalmazott Pacsay-Tomassich Orsolya.
    Az államtitkár az MTI-nek elmondta: folyamatosan tájékozódnak az erdélyi magyar felsőoktatás helyzetéről, és mostani marosvásárhelyi látogatásán tárgyalt a Sapientia EMTE vezetőségével.

MTI 2019. október 19., szombat 12:43

2019. október 13., vasárnap

A magyar tudomány ünnepe


Több száz rendezvénnyel készülnek a szervezők

- A magyar tudomány ünnepe alkalmából ebben az évben is az egész országra kiterjedő, egy hónapon át tartó programsorozattal, több száz rendezvénnyel, előadással várják a szervezők az érdeklődőket november 4-től.

    Mi köze a kék színnek a párválasztáshoz? Kell-e tartanunk vulkánkitöréstől a szomszédban? Hogyan oltja a tudásszomjat egy attoszekundumos forrás? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphat, aki ellátogat a rendezvénysorozat előadásaira - olvasható az MTA honlapján.
    A program kiemelt eseményei az MTA Székház Dísztermében este 18 órától kezdődő ismeretterjesztő előadások lesznek. A részvétel minden programon, előadáson ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges.
    Az idei rendezvénysorozat nyitóelőadásán, november 4-én, a veszprémi Pannon Egyetemen Abonyi János vezeti be a hallgatóságot a mindannyiunkat körülvevő, összekapcsolódott és összefonódott rendszerek világába. Az előadást élőben közvetítik az Akadémia honlapján.
    A kiemelt események között Repülő ékszerek: nanoszerkezetek lepkeszárnyon a fizika és a biológia között címmel Biró László Péter ismeretterjesztő előadása hallható november 5-én az MTA Dísztermében.
    Másnap este a Lépten-nyomon geológia: A Kárpát-medence tűzhányói című filmet láthatja a közönség ugyanott. A földtani múltunkról szóló film vetítését követően Mosonyi Szabolcs filmrendezővel és Harangi Szabolcs vulkanológussal lesz beszélgetés.
    November 7-én A körforgásos gazdaság különböző aspektusai címmel Fogarassy Csaba és Szabó Gábor tart előadást, amely az egész világot sűrűn behálózó ellátási láncok elkerülhetetlen átalakításáról, a körforgásos gazdaság bevezetésének szükségességéről szól.
    Ezt követően november 11-én az ökológia és a mezőgazdaság a mérnöki és társadalomtudományok konstruktív párbeszédén alapuló jövőjéről szól Neményi Miklós előadása.
    Másnap, Élet a pixelek mögött: mesterséges intelligencia a rákkutatásban és biológiában címmel Horváth Péter ismeretterjesztő előadását hallgathatja a közönség az MTA Dísztermében.
    November 13-i előadásában Varjú Katalin, a szegedi ELI-ALPS (Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source) lézeres kutatóintézet megbízott kutatási technológiai igazgatója nyújt áttekintést a nagy intenzitású lézerrendszerek kulcsfontosságú elemeiről, alkalmazási területeiről, különös tekintettel az attoszekundumos tudomány nyújtotta lehetőségekre.
    A szakirodalom szerint három tényező határozza meg a nők érvényesülését a tudományos pályán: a család, az oktatási rendszer és a munkahely. E három tényezővel összefüggésben mondanak el egy-egy személyes történetet a Nők a Tudományban idei rendezvényén az Akadémia idén megválasztott női levelező tagjai november 13-án délelőtt.
    November 14-én Legyőzhető-e a szkizofrénia? címmel egy új magyar gyógyszer történetéről tart előadást Greiner István.
    A rendezvénysorozat teljes programja megtalálható a tudomanyunnep.hu oldalon.

MTI 2019. október 12., szombat 11:21

2019. október 10., csütörtök

Harmincnégy diák kapott nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat


Harmincnégy fiatal vehette át a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat. A kétéves ösztöndíjról szóló okleveleket a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át csütörtökön Budapesten.

    Soltész Miklós a fiatalokat köszöntve reményét fejezte ki, hogy az ösztöndíj még szorosabbra fűzi kapcsolatukat nemzetiségi közösségükkel.
    Kiemelte: az ösztöndíjat elnyerő diákok már bizonyítottak, de a jövőben fel kell készülniük arra is, hogy átvegyék a stafétát nemzetiségi vezetőiktől, segítve e közösségek megmaradását.
    "A nemzetiségi közösség számít rátok nemcsak most, hanem az elkövetkező évtizedekben is" - mondta a diákoknak az államtitkár, hozzátéve: "ha ti nem készültök fel kellőképen, nem lesz, aki megőrizze és továbbadja közösségetek kultúráját, amely szebbé, gazdagabbá és erőssebbé teszi Magyarországot".
    A globalizálódó világban különösen fontos megőrizni a nemzeti kultúrák sokszínűségét, amelyek nélkül elszürkül Európa és a világ - tette hozzá Soltész Miklós.
    Az ösztöndíjat idén 17 nemzetiségi - tíz német, két horvát, két szlovák és egy-egy román, szerb és szlovén - középiskola két-két diákja kapta meg.

MTI 2019. október 10., csütörtök 12:43

2019. október 9., szerda

Hetedik alkalommal rendezik meg a PénzSztár versenyt


Az idén hetedik alkalommal rendezik meg a magyar és külhoni magyar középiskolák pénzügyi, gazdasági és vállalkozási versenyét, a PénzSztár versenyt - jelentette be Kerekes György István, a PénzSztár Versenyközpont vezetője sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.
    Kiemelte: jelentős az érdeklődés a diákok körében a verseny iránt, 1048 négyfős csapat jelezte részvételi szándékát az október 7-i jelentkezési határidőre. Az idei versenybe több száz középiskola kapcsolódott be, a csapatok között 939 magyarországi, 49 erdélyi, 28 vajdasági és 32 felvidéki.
    Az október 10-én és 17-én tartandó kétfordulós előselejtező eredménye alapján dől majd el, hogy melyik 5-5 magyarországi és külhoni csapat kerül be a helyszíni fordulókba. Az országos döntő december 10-én, a Magyar Nemzeti Múzeumban lesz - ismertette.
    Puskás András, a főtámogató Budapest Bank vezérigazgató-helyettese elmondta: a pénzintézet elkötelezett a pénzügyi kultúra fejlesztése iránt, már negyedik alkalommal támogatják a versenyt. A nyertes csapat minden tagját a Budapest Bank 100 ezer forinttal díjazza.
    Sinkáné Csendes Ágnes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóügyi szakfőigazgatója elmondta: az adóhatóság stratégiai célja, hogy kialakítsa és megerősítse az új generáció tagjaiban az adótudatosságot. Idén elkészül a középiskolásokra is fókuszáló adótudatossági stratégiai program, ebben az adózási ismeretek mellett szemléletformálásra törekednek - ismertette.
    Kollár Kinga, a Gazdasági Versenyhivatal sajtószóvivője elmondta, hogy a hivatal küldetése a versenykultúra fejlesztése a lakosság körében, ebben kiemelt csoport a középiskolás és az egyetemista korosztály. A GVH közvélemény-kutatása szerint jelentős különbség van a diplomások és az ennél alacsonyabb végzettségűek körében a piaci verseny szükségességéről, előnyeiről. Nagyon fontosnak nevezte az oktatást a pénzügyek terén, mert a 15-18 évesek kevesebb mint 20 százaléka tanul pénzügyi-gazdasági ismereteket.
    Kerekes György István ismertetése szerint a verseny témakörei között szerepel a gazdaságtörténet, pénzügyi-gazdasági ismeretek, pénzpiac, biztosítási piac, adózás, vállalkozási ismeretek, vagy az állam pénzügyei. A szakértői munkában több mint 50 partnerszervezet: egyetemek, szakmai szervezetek, piaci szereplők vesznek részt - mondta.

MTI 2019. október 9., szerda 11:02

Országszerte bemutatják az Erasmus+ program eredményeit


- Országszerte csaknem 80 program várja az érdeklődőket csütörtöktől szombatig az Erasmus-napokon - közölte a programot koordináló Tempus Közalapítvány szerdán az MTI-vel.

    Az európai rendezvénysorozathoz idén több mint 40 ország csatlakozott, Magyarország pedig bekerült a legtöbb eseményt szervező országok közé.
    Az Erasmus-napok rendezvényei Budapest mellett 25 vidéki városban zajlanak majd, a szakmai és szórakoztató események az uniós Erasmus+ program sokszínűségére hívják fel a figyelmet.
    Százhalombattán digitális szabadulószobával, Kiskunhalason flashmobbal, Nagykátán szakmák versenyével, Egerben interaktív városi sétán mutatják be, hogy mit csináltak a tanárok és a diákok egy-egy Erasmus+ projekt keretében - említettek néhány példát a várható rendezvények közül.
    A közleményben kitértek arra is, hogy Erasmus az Európai Unió egyik legsikeresebb programja: résztvevőinek száma az év végére várhatóan eléri a 10 milliót. A programba nemcsak egyetemisták, hanem tanárok, diákok, oktatók, szakértők és ifjúsági területen tevékenykedők is bekapcsolódhatnak. Létrehozhatnak partnerségeket, amelyekben több ország intézményei és szervezetei dolgoznak valamilyen közös témán; illetve külföldi képzésen, szakmai gyakorlaton vagy tanulmányúton vehetnek részt.
    Az Erasmus+ program népszerűsége Magyarországon is töretlen, évről évre nő a rendelkezésre álló forrás, és ezzel együtt a pályázók száma is. Hazánkban idén csaknem 16 milliárd forint (50 millió euró) pályázati támogatást nyertek el köznevelési, szakképzési, felsőoktatási és felnőttkori tanulással foglalkozó intézmények és szervezetek az Erasmus+ programban. Ez 2018-hoz képest 15 százalékos emelkedést jelent, és több mint 21 ezer diák nemzetközi tapasztalatszerzését tette lehetővé az oktatás és képzés területén.
    Továbbra is a felsőoktatási hallgatók, valamint az oktatók képviseltetik magukat a legmagasabb számban, de az előző évhez képest jelentős növekedés mutatkozott a felnőtt tanulók célcsoportjában, ahol alapítványok, egyesületek és vállalkozások pályázhatnak munkatársaik külföldi továbbképzésére - olvasható a közleményben.

MTI 2019. október 9., szerda 10:05

2019. október 8., kedd

Budapesten rendezik meg a Vitázik a világ ifjúsága vetélkedő XIII. nemzetközi döntőjét csütörtökön


- Budapesten rendezik meg a Vitázik a világ ifjúsága (Jugend debattiert international) német nyelvű vitavetélkedő XIII. nemzetközi döntőjét csütörtökön. Magyarországot Fazekas Ella és Jakubovics Gergely képviselik.

    A középiskolás tanulók aktuális témákban mélyednek el és közönség előtt fejtik ki a véleményüket német nyelven. A döntőt a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezik - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
    Összesen 24 fiatal érkezett Budapestre a megmérettetésre, akik a saját országukban a legjobb vitázóknak bizonyultak. Azok a középiskolás diákok, akik a németet idegen nyelvként tanulják és szívesen folytatnak eszmecserét aktuális témákról, először a saját iskolájukban, majd az országos fordulókon vitázhattak. A nemzetközi döntőbe az országos döntők első és második helyezettjei jutottak be. A magyar versenyzők a döntőben tizenkét közép- és kelet-európai ország legjobb középiskolás vitázóival ismerkednek meg és mérik össze tudásukat.
    A XIII. nemzetközi döntőben a legjobb négy tanuló vív szópárbajt a győzelemért. Az idei döntő vita központi kérdése: Korlátozzák-e személyre szabottan a repülőutak számát?
    A döntő fővédnöke Enyedi Ildikó filmrendező és Wilhelm Droste író.
    A Vitázik a világ ifjúsága - közép- és kelet-európai országok vetélkedője a Goethe Intézet, az "Emlékezet, Felelősség és Jövő" Alapítvány, a Közhasznú Hertie Alapítvány és a Külföldi Német Iskolák Központi Igazgatóságának közös projektje. Magyarországon a projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága, a Hanns Seidel Alapítvány, a Konrad Adenauer Alapítvány, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, az E.ON Hungária Zrt. és az ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. támogatja.

MTI 2019. október 8., kedd 16:12

2019. október 7., hétfő

Hosszútávú képzési rendszer diákönkormányzatoknak

Az Országos Ifjúsági Fórum igény- és problémafelmérésről, másrészt képzésekről szólt október 5-én.


„Diákönkormányzatokat támogató, hosszútávú képzési rendszert dolgozott ki a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT), melynek első mérföldköve az a négy milliós képzési csomag, melyet csoportos szakmai képzésekre és egyéni tanácsadásra hívhatnak le a szervezetek. A Helyi Ifjúsági Összefogás Támogatása (HIÖT) program a diák- és ifjúsági önkormányzatiság erősítését és a fiatalok társadalmi szerepvállalásának növelését célozza meg. A programsorozat első rendezvényén, az Országos Ifjúsági Fórumon harmincöt város, hetven diákképviselője vett részt Budapesten a hétvégén.


A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) által létrehozott Országos Ifjúsági Fórum egyrészt igény- és probléma felmérésről, másrészt szervezetfejlesztési, kommunikációs és diákjogi képzésről szólt október 5-én, szombaton. »A fiatalok helyi közösségeinek megerősítése kulcsfeladatunk, ezért hoztuk létre a Helyi Ifjúsági Összefogás Támogatása (HIÖT) elnevezésű programunkat« – emelte ki Hegedüs Zoltán, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke a megnyitón.


A HIÖT keretében áprilisig harminc helyszínen zajlanak majd csoportos képzések a bevonás, a kortársmentorálás, a projektmenedzsment, a mentális egészség vagy az önismeret témaköreiben. Mindezek mellett egy 600 000 Forint keretösszegű egyéni tanácsadást célzó pályázat is indul, amelyre a diák- és ifjúsági önkormányzatok pályázhatnak egy-egy helyi problémára vagy hiányra megoldást nyújtó projektek ötletével október 28-ig.”

Pályázat elérhetősége: https://ifjusagitanacs.hu/hiot/
NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS
MTI-OS

2019. október 3., csütörtök

Meghirdette a jövő évi roma nemzetiségi pályázatokat a Belügyminisztérium


- Meghirdette a jövő évi roma nemzetiségi pályázatokat a Belügyminisztérium, négy kategóriában összesen 620 millió forintra lehet pályázni.

    Roma nemzetiségi civil szervezetek támogatására 200 millió forint keretösszegig lehet pályázni, kulturális programok megvalósítására 150 millió forint, hagyományőrző táborok szervezésére 250 millió forint, roma nemzetiségi pedagógusok továbbképzésének szervezésére 20 millió forint áll rendelkezésre - közölte a BM csütörtökön az MTI-vel.
    A hagyományőrző táborok forrását - a tavalyihoz képest - 50 millió forinttal megemelték, így jövőre még több gyermek ismerkedhet a roma kultúrával, hagyományokkal - írták.
    A roma nemzetiségi civil szervezetek pályázatait 30 napos, a kulturális kezdeményezéseket és a táborpályázatokat 60 napos beadási határidővel hirdették meg.
    Felidézték: a támogatások célja a magyarországi roma nemzetiség önazonosságának megőrzése, nyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása. A támogatások emellett segítik a roma nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítását, a közművelődési feltételek javítását, a kulturális és tudományos kezdeményezéseket.
    Pályázni mások mellett roma nemzetiségi civil szervezetek, roma nemzetiségi önkormányzatok, a roma nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok, egyházak, az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott oktatási és kulturális intézmények, roma nemzetiségi köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, pedagógiai szakmai műhelyek tudnak.
    További információk a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken szerezhetők be.

MTI 2019. október 3., csütörtök 9:15

2019. október 1., kedd

Gyermekmentő szolgálat: tízéves a biztonságos internetezést segítő program


- Tízéves a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) biztonságos internetezést segítő programja - közölte Edvi Péter, az NGYSZ elnöke a szolgálat szervezte nemzetközi médiakonferencián, kedden Budapesten.

    A gyermekmentő szolgálat az európai Safer Internet Programban (SIP) tudatosságnövelő központként és konzorciumvezetőként a gyermekek, szülők és tanárok felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul.
    Azt szeretnék elérni, hogy minél több internethasználó böngészhessen biztonságos körülmények között, illetve probléma esetén az érintettek tudják, kihez fordulhatnak. Céljuk, hogy egyszerre hívják fel a figyelmet az interneten leselkedő veszélyekre, és teremtsék meg a segítségnyújtás lehetőségét.
    Sterner Zoltán, az NGYSZ oktatója a konferenciát nyitó előadásában azt hangsúlyozta, hogy a felvilágosítást minél fiatalabb korban el kell kezdeni, mivel már a 6-7 éves gyerekek is böngésznek az interneten, ismerik a közösségi oldalakat.
    A szakértő elmondta, hogy több mint száz oktatójuk tart a biztonságos internetezést segítő ingyenes oktatást diákok és felnőttek körében szerte az országban.
    Sterner Zoltán kitért arra is, hogy az NGYSZ a Legfőbb Ügyészséggel is együttműködik a gyermekek kibertérben való biztonsága érdekében.
    Kósa Éva, az ELTE egyetemi tanára arról beszélt, mit tehetnek a szülők a gyermekek biztonságos médiahasználatáért. Azt mondta, a tiltás helyett a helyes és jó médiahasználatra, a médiaértésre nevelés a fontos.
    Azt is elmondta, kutatásaik alapján szülők és gyerekek keveset használják közösen a médiát, kevés a közös médiaélmény. Fontos lenne, hogy a szülők orientáló, segítő szerepet töltsenek be a gyermekek médiahasználatában.
    A kétnapos nemzetközi rendezvényen 25 szakértő tart előadást az oktatás, a média, a kormányzat, az ipar és a civil szféra területéről. A konferencia célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az új kihívásokra, a közösségi médiára, az online fenyegetettségre, bemutatva a legjobb gyakorlatokat.
    A konferencia illeszkedik az európai kiberbiztonsági hónap programsorozatába.

MTI 2019. október 1., kedd 11:14

2019. szeptember 30., hétfő

Schanda: keddtől igényelhető a nyelvtanulási diákhitel


- Keddtől igényelhetik a felsőoktatási képzésben tanuló, a diplomájuk megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a nyelvtanulási diákhitelt - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatón.

    Az államtitkár közölte: a nyelvtanulási diákhitel keretében egyösszegű kölcsön vehető fel, melynek legkisebb összege 100 ezer, legmagasabb összege 500 ezer forint.
    A hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdenie a hallgatóknak. A törlesztés futamideje minimum 1, maximum 5 év, a futamidő hosszáról a hallgató dönthet a hitel felvételekor.
    Schanda Tamás hozzátette: a diákok teljes szabadságot kapnak, nem számít, melyik nyelviskolában vagy magántanárnál tanulják az általuk választott idegen nyelvet, a különórákkal semmilyen módon nem kell elszámolniuk, a lényeg, hogy megtanulják és használni is tudják azt.
    Az államtitkár kitért arra: Magyarország versenyképessége a magyar fiatalok sikerességétől függ, ezért elengedhetetlen, hogy a magyar diákok megfelelő idegennyelvtudással rendelkezzenek. 
    "Az a célunk, hogy a fiatalok élet- és karrierkezdését minél több eszközzel segítsük" - hangoztatta.
    Emlékeztetett: a kormány 2018 január 1-je óta minden 35 év alatti fiatalnak utólagosan megtéríti egy sikeres közép- vagy felsőfokú komplex nyelvvizsga árát, a "középiskolásoknak pedig nagyszerű lehetőséget nyújt a 2020 nyarán induló kéthetes külföldi nyelvtanulási program".
    Az állami kamattámogatású nyelvtanulási hitellel pedig a felsőoktatásban tanulóknak szeretnének segítséget nyújtani - tette hozzá.
    Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója ismertette: a hitelt aktív és passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok is felvehetik, valamint azok is igényelhetik, akik már befejezték tanulmányaikat, de nyelvvizsga hiányában nem kapták meg diplomájukat.
    Elmondta: a hitel kamata 1,99 százalék, de abban a pillanatban, hogy a diák sikeres nyelvvizsgát tesz, a hitel kamatmentessé válik a kormány kamattámogatásának köszönhetően.
    Megjegyezte: a nyelvtanulási hitel - akárcsak a többi diákhitel - bármikor ingyenesen előtörleszthető.
    Magyar Péter szólt arról is: 2019 június végi adatok szerint 93 ezer olyan egyetemi és főiskolai alap- és osztatlan képzésben tanuló diák van, aki a nyelvvizsga hiánya miatt nem vehette át diplomáját. Ez a hitel elsősorban nekik kíván segítséget nyújtani.
    Hozzátette: az alap és osztatlan képzésre idén felvett 60 ezer hallgató 69 százaléka rendelkezik csak a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával, az új hitellel a többieket is szeretnék támogatni, hogy már egyetemi, főiskolai tanulmányaik során megszerezzék a diplomához szükséges nyelvvizsgát.
    A hiteligénylés részletes feltételei megtalálhatók www.diakhitel.hu oldalon.

MTI 2019. szeptember 30., hétfő 15:17

2019. szeptember 26., csütörtök

Ismét lehet pályázni egyesült államokbeli középiskolai ösztöndíjra


- Idén is lehet pályázni a Future Leaders Exchange (FLEX) ösztöndíjra, amelynek középiskolás nyertesei egy tanévet tölthetnek az Amerikai Egyesült Államokban.

    Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a FLEX ösztöndíjra október 17-éig pályázhatnak magyar diákok. A kulturális csereprogramban résztvevők önkéntes fogadó családoknál élnek, megismerkednek az amerikai kultúrával, szokásokkal, családi, iskolai és közösségi élettel, az amerikai értékekkel. Mindeközben számos lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák hazájukat.
    A FLEX program már csaknem három évtizede létezik, huszonegy országból lehet rá jelentkezni, a magyarországi diákok számára azonban csak tavaly nyílt meg először ez a lehetőség. Az első magyar FLEX ösztöndíjasok idén nyáron utaztak Amerikába és kezdték meg a 2019/2020-as tanévet.
    Olyan 9. és 10. évfolyamosok jelentkezését várják, akiknek jó az angoltudásuk és legalább jó (4-es) a tanulmányi eredményük. A pályázat teljesen nyitott, bárki jelentkezhet rá, aki megfelel a feltételeknek. Az első lépés az online pályázati lap kitöltése és megírása, ahol az adatok megadásán túl három fogalmazást kell írni angolul. Ez alapján egy független washingtoni bizottság dönti el, hogy kik kerülnek be a következő fordulóba. Ebben a jelöltekre angol nyelvi teszt, esszéírás, személyes meghallgatás, csoportmunka és egy húszoldalas pályázati űrlap kitöltése vár. A végleges döntés 2020 tavaszára várható - írták.
    Az amerikai kormány által biztosított teljes körű ösztöndíj tartalmazza az útiköltséget, az egészségbiztosítást, elhelyezést a fogadó családnál, középiskolai beíratást, az elutazás előtt egy többnapos felkészítő tréninget, havi zsebpénzt és a helyi közösségek által szervezett programokat.
    A pályázati link elérhető a https://ais.americancouncils.org/flex oldalon.

MTI 2019. szeptember 26., csütörtök 16:37

Kásler: a kormány 90 milliárd forintot fordít a kéthetes külföldi nyelvi tanfolyamokra


- A kormány 90 milliárd forintot fordít a kéthetes külföldi nyelvi tanfolyamokra, amelyeken a 9. és a 11. évfolyamra járó diákok vehetnek részt - közölte az emberi erőforrások minisztere csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

    Kásler Miklós emlékeztetett arra, hogy összesen 140 ezer diák szabadon választhatóan két-két hetet tölthet el egy olyan országban, amelynek a nyelvét tanulja. A tanulók az út alatt 20-25 órás nyelvtanfolyamon vehetnek részt, és a szállásukat is idegen nyelvi környezetben, lehetőleg családoknál próbálják megoldani.
    A kormány fejenként 2000 euróval az utazás összes költségét állja - tette hozzá.
    A miniszter kiemelte, akkor lehet jól megtanulni egy nyelvet, ha azt idegen közegben gyakorolják a diákok, ezt pedig a kormány egy világon egyedülálló nyelvtanulási lehetőséggel támogatja.
    A magyarok támogatják ezt a programot, a szimpátiaindex 90 százalék feletti - mondta Kásler Miklós, aki szerint ez azt jelenti, hogy az emberek megértették a nyelvtanulás fontosságát.

MTI 2019. szeptember 26., csütörtök 8:28

2019. szeptember 23., hétfő

Idén több tízezer diákot várnak a Biztonság hete 2019 rendezvényeire


- Idén már harmadik alkalommal rendezik meg a balesetmegelőzési és biztosítási témahetet, a Biztonság hetét, amely az ország minden megyéjében várja a 9-14 éves gyerekeket, hogy változatos, látványos programokon keresztül hívja fel a figyelmüket a biztonságra. Az idén több tízezer diákot várnak a rendezvényekre.

    A szeptember 23-28. között, hétfőtől szombatig tartó rendezvénysorozatot az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége rendezi, de további tucatnyi más szervezet is részt vesz a programokon.
    A témahét hétfői, központi nyitó sajtótájékoztatóján Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) főtitkára elmondta, idén már a 25-30 ezer főt is elérheti a programokra ellátogatók száma.
    Hozzátette: a rendezvény célja, a mindennapok biztonságának erősítése, így szó lesz például a közlekedésbiztonságról, a kerékpárok, valamint az új közlekedési eszközök biztonságos használatáról, vagy a tűzmegelőzésről. Felhívta a figyelmet, hogy tovább egyszerűsödött az e-kárbejelentő. Így már külföldi, biztosítatlan-, teherautó-, vagy munkagép által okozott károkat is be lehet jelenteni az applikációval. Az alkalmazást megjelenése óta több mint 220 ezren töltötték le, és több mint 4200 kárbejelentés érkezett e-kárbejelentőn keresztül a biztosítókhoz.
    Molnos Dániel közölte: a héten a MABISZ oktatási szakértői különböző helyszíneken egységes tematika alapján, játékos formában hozzák közelebb az iskolásokhoz a biztonság témáját.
    Töreki Sándor országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, azt szeretnék elérni, hogy a mindennapok biztonsága egyre jobban beépüljön a közoktatás rendjébe is.
    A rendezvény akkor érheti el célját, ha minél szélesebb rétegekhez eljut. Az iskolakezdési időszakban is fontos a balesetek számának csökkentése, a gyermekeknek ismerniük kell a veszélyhelyzeteket, hogy azokat elkerüljék - mondta Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma családpolitikáért felelős helyettes államtitkára.
    Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a munkahelyi biztonság minden ágazatban fontos, a mezőgazdaságban vagy az építőiparban tanácsadással segítik a balesetek megelőzését.

MTI 2019. szeptember 23., hétfő 12:09

2019. szeptember 20., péntek

Jövőre emelkednek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati forrásai


- Csaknem kétmilliárd forinttal emelkednek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) jövő évi pályázati forrásai az ideihez képest - közölte a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten.

    Szalay-Bobrovniczky Vince egy tájékoztató fórum előtt újságíróknak elmondta: erre az évre 5,9 milliárd forintra lehetett pályázni a kormány által létrehozott NEA keretein belül, 2020-ra ez az összeg már 7,7 milliárd forint lesz.
    A forrásbővülés - szavai szerint - annak köszönhető, hogy a személyi jövedelemadónak az az egy százaléka, amelyet civil szervezeteknek adhatnak, de nem rendelkeznek róla, automatikusan a Nemzeti Együttműködési Alapba kerül, és a pénzt civil szervezetek támogatására fordítják.
    Október elsejétől egy hónapon át az összevont szakmai és működési célokat is tartalmazó pályázatokat adhatják be, november 1-jétől pedig az egyszerűsített pályázatokat várják, amelyek beadására szintén egy hónap áll rendelkezésre - ismertette korábban a politikus a részleteket.
    A döntéseket minél hamarabb szeretnék meghozni, hogy a civilek mihamarabb részesüljenek a sikeres pályázataik alapján elnyert forrásokból - tájékoztatott pénteken Szalay-Bobrovniczky Vince.
    A forrásokból szinte bármilyen hasznos célra lehet pályázni, például szociális szolgáltatások, egészségügyi, kulturális, oktatási és sportcélok megvalósításához.

MTI 2019. szeptember 20., péntek 17:45

2019. szeptember 19., csütörtök

Már lehet jelentkezni a Magyar Nyelvészeti Diákolimpiára


- Már lehet jelentkezni a Magyar Nyelvészeti Diákolimpiára, amelynek győztesei képviselhetik majd Magyarországot a jövőre megrendezendő Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián Ventspilsben, Lettországban - hangzott el a versenyt ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

    Oszkó Beatrix, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa, felkészítő tanár a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy a középiskolások jelentkezését a Magyar Nyelvészeti Diákolimpia jövő évi versenyére a diákolimpia honlapján várják (http://ioling.ppke.hu).
    Október 15-től indul a jövő évi verseny első fordulója, amelynek megoldásait október 30-ig lehet elküldeni. A középiskolások számára rendezett világverseny magyar fordulóit az idén már kilencedik alkalommal hirdetik meg.
    A magyarországi megmérettetés első szakasza két internetes fordulóból áll. A diákolimpia honlapjára feltett feladatok megoldásához elsősorban jó logikai készség szükséges. A feladatok bárki számára elérhetők, a megoldásokat pedig ingyenes regisztrációt követően egy online űrlapon keresztül lehet eljuttatni a szervezőkhöz.
    A legjobb megoldásokat beküldő diákok közül a többfordulós országos döntőn választja ki egy szakértőkből álló zsűri a magyar válogatottat, akik számára többalkalmas felkészítést nyújtanak a szervezők a jövő évi Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpiára.
    Prószéky Gábor, a Magyar Nyelvészeti Diákolimpia Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a nemzetközi verseny célja, hogy izgalmas nyelvi problémákat mutasson fel tehetséges, jó logikai érzékű diákoknak.
    A feladatok anyanyelvtől függetlenül minden versenyző számára egyenlő esélyt adnak, megoldásukban pedig nagy szerepet kap a matematikai, informatikai gondolkodás.
    Kiemelte: minden feladat leírása anyanyelven érkezik a versenyzőkhöz, akiknek olyan egzotikus nyelvi szerkezeteket kell felismerniük, amelyekkel a hétköznapokban nem találkoznak. A verseny nem adott nyelvekkel, hanem magával a nyelvvel foglalkozik, a versenyzőknek logikusan kell tudni gondolkodniuk - tette hozzá.
    Hangsúlyozta: mivel a versenyen szereplő, az elméleti, a számítógépes és az alkalmazott nyelvészet különböző területeit is érintő feladványok alapvetően idegenek a magyar általános- és középiskolai oktatás tananyagától, így a magyar versenyzők többnyire az ország legerősebb gimnáziumaiból kerülnek ki.   
    Kiemelte: az idén az eddigi legtöbb egyéni sikert érték el a magyar diákok. A Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpiának Jongin város adott otthont Dél-Koreában, ahol 36 ország 53 csapata vett részt, összesen 209 versenyzővel. A nyáron megrendezett versenyen bronzérmet és a legjobb megoldás különdíját kapta Kövér Blanka (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium), bronzérmet kapott Blaskovics Ákos (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium) is.
    Dicséretben (Honorable Mention) részesült Dobák Dániel (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium), valamint Árvay-Vass Iván (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium). A csapat további tagjai voltak Egyházi Hanna (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium), Urszuly Csenge Bori (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), Vári-Kakas Andor (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium), valamint Alexy Milán (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium).
    Prószéky Gábor elmondta azt is, hogy a magyar válogatott leendő tagjainak a jövő évi nemzetközi döntőben való részvételéhez a Magyar Nyelvészeti Diákolimpia vezetősége ismét megpróbál hivatalos támogatókat keresni. Mint mondta, a 2018/2019-os tanévben rendezett Magyar Nyelvészeti Diákolimpia, illetve a magyar válogatott utazásának és sikerének támogatója volt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Diákhitel Központ Zrt., a Hiteles Ember Alapítvány, az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara, a Városmajori Gimnázium, a Nyelv és Tudomány ismeretterjesztő hírportál és a MorphoLogic Kft..

MTI 2019. szeptember 19., csütörtök 17:58

2019. szeptember 13., péntek

Decemberben jelenik meg a felsőoktatási felvételi tájékoztató


- A felsőoktatási felvételi tájékoztató decemberben jelenik meg - közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel.

    A felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmaz majd minden tudnivalót, amely szükséges ahhoz, hogy a jelentkezés érvényes legyen, így a választható képzéseket, az aktuális szabályokat és a pontszámítási módszereket.
    A tájékoztató - a felvételi eljárás rendjének megfelelően - várhatóan 2019. január végéig frissül a megjelenése utáni változásokat felsoroló hivatalos kiegészítéssel.
    A felsőoktatási felvételi eljárásról, így a pontszámítás módjáról a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet rendelkezik.

MTI 2019. szeptember 13., péntek 4:42

2019. július 12., péntek

Megjelent a 2019/2020-as tanév rendje


Megjelent a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet. Ez a jogszabály határozza meg a köznevelési intézmények számára a 2019/2020-as tanév beosztását és időrendjét. Fontos kiemelni, hogy az egyes intézmények kis mértékben eltérhetnek a szünetek dátumaitól. A jogszabály szerint a tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel.
Egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
Egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
Az iskola a fent meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

További fontos dátumok:
 • Első tanítási nap: szeptember 2.(hétfő)
 • Jelentkezés a középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgákra: 2019. december 6.
 • Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba: 2020. január 18.
 • Az első félév vége: 2020. január 24.
 • Szóbeli meghallgatások a középiskolába jelentkező diákoknak: 2020. február 24. és március 13. között.
 • Írásbeli érettségik kezdete: 2020. május 4. (magyar nyelv és irodalom)
 • Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő)

A jogszabály teljes szöveg megtekinthető az ingyenesen használható Nemzeti Jogszabálytárban: 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

Készült a 2019. július 12-én elérhető jogszabályszöveg alapján. Készítette: dr. Jásper András
A kép forrása: http://www.nadasdyiskola.hu/

2019. június 6., csütörtök

Karig Sára: A szerencse lánya


Intellektuális csemege olyan ember történetét olvasni, akinek hétköznapi ismerősei voltak olyan nagy emberek, akik nevét még az iskolában tanultam meg. Karig Sára közeli kapcsolatban volt a C-vitamin feltalálásáért Nobel díjat kapott Szent-Györgyi Alberttel és családjával, Radnóti Miklóssal és feleségével vagy említhetem „a vörös grófnő”, Károlyi Mihály, a magyar népköztársaság első miniszterelnöke, majd köztársasági elnöke feleségét, Károlyi Mihálynét. Hosszan lehetne sorolni a híres kortársakat, munkatársakat, mint például Raul Wallenberget, nekem mégis legjobban az tetszett, amilyen természetességgel mesélt róluk Karig Sára.

Lassan haladtam a könyv olvasásával, de nem a nyelvezet nehézsége miatt. Interjúkötet, amelyben tulajdonképpen a riporter kérdéseire adott, magnószalagra rögzített élő szöveg került. Tehát maga a szöveg jól tagolt, könnyen olvasható. Azonban Karig Sára emlékein, élményein bizony elég gyakran meg kellett állnom gondolkozni. Az interjút ráadásul nagyon gazdag és részletes jegyzet, névjegyzék és képanyag egészíti ki. Ezek böngészéséhez is kellett idő.
 Érdemes volt megállni olyan részletek olvasásánál is, mint a „Kék cédulás választási csalás” vagy éppen a Gulág börtöntáboraiban elszenvedett időszak.
Számomra nagy élmény volt ez a könyv. Ajánlom is mindazoknak, akik szeretik a történelmet nem csak a történelemkönyvekből megismerni, hanem kíváncsiak a TANÚK szubjektív, mégis TÉNYSZERŰ emlékeire is. Úgy vélem, ez a kötet nagyon hasznos kiegészítője közelmúltunk történelmének.

Fülszöveg:
Karig Sára nevét sokan ismerik a Népek Meséi sorozatból, Bulgakov-fordításaiból, és talán még az 1947-es választásokkal kapcsolatos szerepéről is hallottak jó néhányan. 1988-89-ben elmesélte fordulatos élettörténetét Bakonyi Évának. Az interjú, s vele az interjúalany most új életre kel: megtudjuk, hogy a bajai úrilányból hogyan lett szociáldemokrata, Radnótiék és a Szent-Györgyi család barátja; hadifoglyok, bujkáló zsidók, árva gyerekek megmentője, utóbb a Világ Igaza; a kék cédulás választások leleplezője, majd hat évig vorkutai fogoly, hazajövetele után pedig évtizedekig az Európa Könyvkiadó szerkesztője, neves műfordító, akinek köszönhetően számos orosz, bolgár és ukrán irodalmi mű szólalt meg magyarul. A szöveget jegyzetekkel, annotált névmutatóval és fényképekkel adjuk közre.

Könyv adatok
 • Cím: A szerencse lánya
 • Szerző: KARIG SÁRA
 • Kiadó: Magvető Kiadó
 • Sorozat: Tények és Tanúk
 • Oldalszám: 684 oldal
 • Megjelenés: 2019. április 10.
 • Kötés: Keménytáblás
 • ISBN: 9789631438406
 • Méret: 197 mm x 124 mm


Link

Részlet a könyvből
Na, hogy miért dobtak ki engem a zárdából, azt is elmondom. Nálunk soha nem verték a gyerekeket. Senki nem is figyelmeztetett engem arra, hogy ott esetleg előfordulhat. Elég nagy érdeklődéssel mentem iskolába, bár akkor már olvastam, könyveket nem tiltottak el tőlünk, és normális, emberi hangon beszéltek nálunk. Nagy örömmel, új táskával, a kis matrózruhámban elindultam, fekete lakkcipőben, fehér zoknival. Még anyám mondta: „Ne piszkítsd össze, és ne a háztetőn menj, tedd meg ezt most az egyszer.” Elmentem, beültem a padba. Említettem, hogy én már akkor olvastam. A Miasszonyunkról elnevezett iskolanővéreknek nagyon szép egyenruhájuk volt. Fekete, alatta fehér, és az arcukból csak kevés látszott, a nyakuk már nem. Fekete-fehér volt minden rajtuk, rakott szoknyában jártak, néha fehér kötényt vettek fel, például a háztartási órán. Az volt a nagy csalódás, mikor láttam, hogy bejön egy nő, kis fityula volt a fején, semmi fátyol, ami lebegett volna utána. Jelöltnő volt, nekik is volt próbaidejük.

A folytatáshoz kattintson ide!


2019. április 14., vasárnap

Az alapvető jogok biztosa az iskola, a tankerület és a szakértői bizottság eljárásáról egy sajátos nevelési igényű gyermek oktatása kapcsán


Egy sajátos nevelési igényű gyermek integrált oktatása és iskolakijelölése ügyében szinte valamennyi érintett szereplő, az iskola, a fenntartó tankerület, sőt maga az illetékes szakértői bizottság is a garanciális jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva járt el – állapította meg az alapvető jogok biztosa egy szülői panaszbeadvány vizsgálata során. Székely László ombudsman a tanulságok nyomán jelentésében több ajánlást tett, közöttük az ügyben szereplő pedagógusok és ügyintézők kötelező továbbképzésének szükségességét is megfogalmazta.
Egy édesanya panaszbeadványban sérelmezte, hogy a gyermeke budapesti általános iskolájának igazgatója figyelmen kívül hagyta a szakértői bizottság javaslatát a pszichés problémákkal és tanulási zavarokkal küzdő sajátos nevelési igényű tanuló egyéni előrehaladású oktatásáról. A tanév végén az iskola ráadásul azt közölte a szülővel, hogy gyermeke nem sajátította el az alapokat, integráltan nem nevelhető, így nem engedhetik a második évfolyamra. Ezt követően a gyermek a tankerület igazgatójának engedélyével egy másik, speciális általános iskolában kezdte meg a következő tanévet.
Az ombudsman utánajárt a problémának. Jelentésében is kitért rá, hogy a szakértői bizottság korábban ugyan kijelölte a panaszos sajátos nevelési igényű és integrált oktatásra jogosult gyermeke számára a kötelező felvételt biztosító iskolát, a szülők azonban ezzel a döntéssel elégedetlenek voltak, ezért kérték gyermekük átvételét a másik tanintézetbe. Később ennek a tanintézetnek az eljárását is kifogásolták. Az alapjogi biztos megállapította, hogy ez a második iskola a tanulót a jogszabályi előírást figyelmen kívül hagyva vette fel, mivel a szakértői vélemény nem ezt a tanintézetet jelölte ki a számára. Mindez sértette a jogbiztonság követelményét. A biztos ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a felvétel jogszerűtlensége nem mentesíti a kötelezettségei alól az iskolát, mivel az a hatályos alapdokumentuma szerint rendelkezett a tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges személyi-tárgyi alapfeltételekkel.
A biztos jelentésében – hasonló, korábbi ügyeket követően – immár sokadszor hangsúlyozta, hogy a sajátos nevelési igényű tanulónak joga van ahhoz, hogy a jogosultság megállapításától fogva az állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátást kapjon, amit a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A szakértői véleményt követve az iskola igazgatója engedélyezi a sajátos nevelési igényű tanuló adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású oktatást és meghatározza, hogy melyik tárgyból melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell teljesíteni a tanulmányi követelményeket. Az első évfolyam harmadszori megismétlésének elkerülése érdekében a szakértői bizottság külön ajánlást fogalmazott meg matematikából. A biztos megállapította, hogy ezt az ajánlást az iskola figyelmen kívül hagyta. A visszás helyzetet tovább rontotta, hogy a tankerület nem tárta fel, sőt megerősítette az iskola jogsértő gyakorlatát.
A biztos az iskolakijelölési eljárással kapcsolatosan is visszásságot tárt fel. A gyermek ugyanis ismét iskolaváltásra kényszerült, de a szakértői bizottság a szabályok mellőzésével olyan újabb tanintézetet jelölt ki számára, amely az alapdokumentuma szerint eleve nem rendelkezett a sajátos nevelési igényű tanuló oktatásához szükséges feltételekkel. A biztos megállapította, hogy a szakértői bizottság eközben olyan tankerületet vont be az eljárásba, amely az ügyben eleve nem volt illetékes, ez a tankerület pedig egy olyan iskola kijelölését támogatta, amely nem tudta biztosítani a tanuló státuszának megfelelő oktatást.
Székely László alapjogi biztos az iskolánál és a tankerületnél is kezdeményezte, hogy a helyes joggyakorlat ismereteinek elsajátítása és a sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő nevelése-oktatása érdekében kötelezzék továbbképzésre az érintett pedagógusokat és tankerületi ügyintézőket. Az ombudsman emellett felhívta az ügyben eljáró szakértői bizottságot az iskolakijelölés szabályainak teljes körű betartására.

www.ajbh.hu

2019. április 10., szerda

Cecilia Ahern – Üvöltés

Mindennapinak tűnő szituációk és ahogy megéljük őket. Mindennapjaink problémái, amelyek mindenkit másként érintenek, azonban megérintenek. Megéljük őket, de legalább ismerünk olyat, akivel már történt hasonló. Különböző korosztályok és élethelyzetek kerülnek bemutatásra rövid történetekkel, melyek akár nőként, akár férfiként tanulságot hordoznak magukban, érdemes kicsit mögé látni a banálisnak tűnő cselekményeknek is.

Fülszöveg
„A kötetben harminc különleges, fantáziadús történetet olvashatunk, amelyekben nők küzdenek le ezernyi viszontagságot agyafúrtságuk, leleményességük és könyörületességük révén.
A novellák főszereplőit olyan dilemmák, vágyak és törekvések mozgatják, amelyekkel a világ minden pontján azonosulni tudnak a nők. Az ismerős élethelyzetek jó adag mágikus realizmussal fűszerezve meghökkentő és sokszor roppant mulatságos végkifejletbe torkollnak. A gondolatébresztő írások hősnői életük különböző területein (házasság, gyereknevelés, politika, karrier) szembesülnek titokzatos, de nagyon is valós problémákkal.
Egyikük bőrén vészjósló harapásnyomok jelennek meg, a másikat egy rémálomszerű prezentáció kellős közepén szó szerint elnyeli a föld, a harmadik pedig elhatározza, hogy visszaviszi megunt férjét a boltba, ahol annak idején beszerezte. A különféle akadályokkal birkózó nők életét az is formálja, miként tekintenek rájuk mások, de leginkább persze az, hogy ők maguk érzékelik-e a bennük rejlő erőt.
A harminc novella őszinte képet mutat arról, milyen a mai világban nőnek lenni.”

Az írónőről
„Újságírásból és média kommunikációból szerzett diplomát. 21 évesen írta U.i.: Szeretlek c. első regényét, melyet 2004-es megjelenésekor több mint 40 országban adtak el és amelyből film is készült.
2004/2005-ban a Brit Könyvdíj (British Book Awards) Legjobb Újonc (Best Newcomer) kategóriájára jelölték. 2005-ben elnyerte az Irish Post Award for Literature és a Corinne-díjat második könyvéért (Ahol a szivárvány véget ér).
Megjelent novellái bevételeit jótékony célokra ajánlotta fel.
Bennem élsz c. regényét a Legnépszerűbb Könyv díjára jelölték 2008-ban, ugyanebben az évben a Glamour az Év Nőjének választotta.” (Libri, 2019)

A műről
Miután A vétkes és A tökéletes című könyveivel levett a lábamról, amit a Lantmadár című regényével meg is erősített, nem is volt kérdés, hogy nagy érdeklődéssel vártam az új könyvét. Ami ráadásul nagyon érdekes témával foglalkozik. Amikor a fülszöveget elolvastam, elfogott némi aggodalom, hiszen azt írja, hogy „harcosan feminista”, ami a fogalom nagyon gyakori helytelen használata miatt kétes érzéseket kelt az emberben. Mondom ezt nőként, feministaként. A szerencse az, hogy az írónő ismét remekelt!
30 különböző történtet, melyek mindegyikében női főszereplő kerül valamilyen mókás, azonban mégis hétköznapinak tűnő szituációba. Remekül bemutatja a női lét dilemmáit, élethelyzeteit, melyek mellett nap, mint nap elsétálunk mi magunk is. Elhessegetjük, átlépünk rajta, egyszerű szorongásnak, pillanatnyi dolognak tűnnek. A történet hősnőivel valószínűleg mindannyian azonosulni tudunk, pedig életkor, életmód, családi állapot tekintetében nagyon különbözőek a szereplők.
Amikor először olvastam a címét, Katy Perry hasonló című száma jutott eszembe, amelynek szintén hasonló mondanivalója van: halld, hogy üvöltök! Nagyon találó a könyv címe, azonosul a mondanivalójával, mégis figyelemfelhívó. Akár a történetek, egyenként és együtt is. Humoros, szórakoztató sztorik. Aki csak egy kicsit nevetgélni szeretne más „kárán”, annak is ajánlom a kötetet, mindazonáltal minden történet mögött van egy felvetés, egy kérdés, egy kis fricska, hogy mennyire vesszük észre akár saját magunkat a mindennapokban. Nőként, Anyaként vagy bármilyen szerepben. Szerencsére nem kell megmenteni a női nemet és véleményem szerint a kötet célja sem az, hogy véres zászlóként hordozza körbe a „nőt” és bizonygassa, hogy lám, neki milyen rossz. Ki-ki saját vérmérsékletének és életfilozófiájának megfelelően tudja forgatni a novellákat, de szerintem az is talál benne néhány neki szóló gondolatot, aki romjaiból építi újra önmagát, önbizalmát és az is, aki kellő humorral és tapasztalattal áll már az életében adódó viszontagságok elé, hiszen ő is jót tud szórakozni egy-egy történeten. Ez egy könyv nőknek nőkről? Nem. Ez egy novelláskötet, amelyben csupa olyan női karakter szerepel, akikről érdemes olvasni, mert történetük szórakoztató, tanulságos és rámutat egy nőket érintő problémára. Az, hogy ezeket a „problémákat” hogyan súlyozzuk, az már ránk van bízva, azonban mindenképp érdemes elgondolkodni rajtuk, pláne akkor, amikor a kis elbeszélés végére érve nem egyértelmű, hogy mi lenne a probléma, a megfogalmazott üzenet, hiszen annyira hétköznapi a szituáció…

Olvasson bele a Üvöltés c. könyvbe! (PDF)

Adatok
Cím: Üvöltés
Szerző: Cecelia Ahern
Oldalszám: 350 oldal
Megjelenés: 2019. március 05.
Kötés: Kartonált
ISBN: 9789632938745
Méret: 200 mm x 125
Moly adatlap: https://moly.hu/konyvek/cecelia-ahern-uvoltes

2019. április 5., péntek

ODT márciusi ülése


Az Országos Diák Tanács márciusban is megtartotta ülését, amin ismételten kiemelten foglalkozott a kötelező nyelvvizsga kérdésével. A tanácskozáson az ODT szintén tárgyalta az előrehozott érettségik bővítésének kérdését valamint foglalkozott a kötelező kollégiumi órák számának csökkentésével is. Az ülésen részt vett dr. Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár Úr is.
Az ODT ismételten felhívta dr. Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár Úr figyelmét az ODT 2019.02.15-ei ülésén elfogadott határozatra, amiben megfogalmazta, hogy a Kormányzat mérlegelje a szabályozás tervezett bevezetésének eredeti időpontját és minél előbb hozza nyilvánosságra az új szabályozáshoz társuló rendelkezéseket, különösen a pontszámítási rendszer változásait és a sajátos nevelést igénylő (SNI) tanulók felsőoktatási jelentkezéséről szóló részletszabályozást.
Az ODT következő ülésére meghívja a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának képviselőit annak érdekekében, hogy a három legitim érdekképviseleti szerv egységes álláspontot fogalmazzon meg a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 3. bekezdésének 2020. január 1-től hatályos módosításával kapcsolatban.
Az ODT rámutatott arra, hogy egy olyan érettségi rendszer, amely megengedi az előrehozott érettségi letételét azon tantárgyakból, amelyek tanítása az utolsó évfolyamnál hamarabb fejeződik be, előnyös lenne a közoktatásban tanulók számára. Az ODT felkérte az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy előzetes ígéretéhez híven alkossa meg a megfelelő jogi hátteret és már a 2019-es őszi és a 2020. májusi érettségi vizsgaidőszakra terjessze ki az Országos Diákparlament 8-as pontja szerint az előrehozott érettségi tantárgyak körét.
Az Országos Diákparlament 36-os pontjában megfogalmazott javaslat szerint az ODT támogatja azt az elképzelést, hogy a jelenleg az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 4. paragrafusának szabályozása szerinti 15 kötelező óra kollégiumi foglalkozás helyett, hetente minimum 8, de legfeljebb 15 óra kötelező kollégiumi foglalkozás kerüljön megtartásra. Az Országos Diáktanács a tanulók terheinek csökkentése és a nagyobb intézményi hatáskör érdekében támogatja az ilyen jellegű jogszabálymódosítást.
Az ülésen 2. napirendi pontban megszavazásra került 5 fő személye (Ázbej Theodor, Kovács Domokos, Lajer Bettina, Robotka Róbert Marcell, Szilas Kincső Natália), akik részt vesznek a 2019. őszi Megyei Diákparlamentek és a 2020-as Országos Diákparlament előkészítő munkacsoport munkájában.
Az ülésen 2. napirendi pontban megszavazásra került 5 fő személye (Ázbej Theodor, Kovács Domokos, Lajer Bettina, Robotka Róbert Marcell, Szilas Kincső Natália), akik részt vesznek a 2019. őszi Megyei Diákparlamentek és a 2020-as Országos Diákparlament előkészítő munkacsoportban.
Az ülésen meghozott határozatok itt érhetőek el:

Beszámolót írta:
Kovács Domokos Péter – ODT Tag


2019. április 4., csütörtök

Diákhírlevél


Megjelent a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai által szerkesztett Diákhírlevél 2019. áprilisi száma. A havonta megjelenő kiadvány korábbi és legfrissebb száma az alábbi linken érhető el:


A Diákhírlevél letöltése ingyenes.

2019. február 18., hétfő

Ismét ülésezett az Országos Diáktanács


Az Országos Diáktanács januári kihelyezett ülése után ismételten az Emberi Erőforrások Minisztériumában tartotta meg ülését. Az Országos Diáktanács két témában tárgyalt Dr. Maruzsa Zoltán Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárral, amelye során a testület a következő határozatokat hozta:
1, Az Országos Diáktanács 2019.02.15-ei ülésén az 1. napirendi pontban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 3. bekezdésének 2020. január 1-től hatályos módosításainak hatását tárgyalta felvételi rendszerre, figyelembe véve, hogy milyen hatása lesz a változtatásnak a felsőoktatásban tanulók összetételére és a pontszámításra. A megvitatás során az Országos Diáktanács tagjai hangsúlyozták, hogy a 2014-ben megfogalmazott változtatás bizonytalanságot okoz, mivel a pontszámításhoz szükséges rendeletek még nem kerültek módosításra, így a hatálybalépéskor felvételizők nem tudnak felkészülni az új rendszerre. A képviselők konszenzusra jutottak abban, hogy fontos a nyelvtanulás és a nyelvvizsga megszerzése, de rámutattak arra, hogy a legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat sikeres megszerzésének lehetősége nem minden közoktatási intézményben egyenlő. A tárgyalás során kiemelésre került, hogy az Oktatási Hivatal adatai alapján különösen a pedagógusképzést érintené a középszintü nyelvvizsga feltétele, hiszen a jelenleg a felsőoktatás e területére 2018 tavaszán felvett tanulók 59%-a rendelkezik középszintű nyelvvizsgával. A megbeszélés során az Országos Diáktanács felkérte az ülésen megjelent Dr. Maruzsa Zoltán Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárt, hogy a Kormányzat mérlegelje a szabályozás tervezett bevezetésének eredeti időpontját és minél előbb hozza nyilvánosságra az új szabályozáshoz társuló rendelkezéseket, különösen a pontszámítási rendszer változásait és a sajátos nevelést igénylő (SNI) tanulók felsőoktatási jelentkezéséről szóló részletszabályozást.

2, Az Országos Diáktanács 2019.02.15-ei ülésén a 2. napirendi pontban tárgyalt a közoktatásban végbement és tervezett digitális fejlesztésekről, valamint az internet minőségének helyzetéről a közoktatási intézményekben. Megállapításra került, hogy az eszközparkok korszerűsítése mellett elengedhetetlen a folyamatos és fokozatos internet és digitális tananyag fejlesztés, valamint a pedagógusképzés is. Vannak olyan közoktatási intézmények, ahol a digitális oktatás nem az eszközök hiánya miatt, hanem a nem megfelelő internet minőség miatt nem vagy részlegesen valósul meg, ezért az Országos Diáktanács hangsúlyozta a megfelelő internet fontosságát. Tájékoztatást kért a jelenleg zajló és tervezett fejlesztésekről a szélessávú internet kérdésében. A tagok hangsúlyozták, hogy sokszor tapasztalják környezetükben, hogy a fejlesztések ellenére sem megfelelő az internet minősége az iskolákban, ezért javasolták, hogy vizsgálják felül a közoktatásban megvalósuló digitális fejlesztésekkel kapcsolatos támogatások hatékonyságát.

Az ülés után a frissen megalakult munkacsoportok 5 téma szerint kezdtek el dolgozni és ötletelésük során felvázolták terveiket, amiket az elkövetkezendő időben szeretnének megvalósítani.

A testület következő ülését előreláthatólag 2019.03.22-én tartja.

2019. február 12., kedd

Tavaszi érettségi vizsga


- Péntekig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal hétfőn az MTI-vel.
    A hivatal tájékoztatása szerint ebben az időszakban az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek.
    A tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a megyei, fővárosi kormányhivatalok szerveznek érettségiket.
    2019-ben a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 3-tól június 28-ig tart. Az írásbeli vizsgákat május 3-24. között rendezik, az emelt szintű szóbeli vizsgák kezdete június 5., vége június 13. A középszintű szóbeli vizsgák időszaka június 17-től 28-ig tart.
    Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire külön kell jelentkezni, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat.
    A felsőoktatási intézményekbe szintén február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu honlapon elérhető E-felvételiben.
    A jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk és a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

MTI 2019. február 11., hétfő 12:31