2016. január 27., szerda

Testnevelés felmentés

Időről, időre felmerül a kérdés, hogy milyen szabályok vonatkoznak a testnevelésóra alóli felmentésre. Kötelező-e elfogadni az iskolának a torna felmentést? Ki adhat felmentést a diáknak? A testnevelés alól felmentett tanuló értékelése miként történik?

A kérdéssel kapcsolatos alapvető szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.  A köznevelési törvény szerint a tanuló köteles eleget tenni tanulmányi kötelezettségének, részt venni például a testnevelésórákon. E szabály alól jelent kivételt, ha az órai részvétel egészségügyi okból nem lehetséges.
A rendelet 142. § szerint:
„(1) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi szűrővizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be - május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.
(2) A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.
(3) A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.
(4) Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.
(5) E § vonatkozásában a 64. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak azzal, hogy amennyiben a tanuló
a) csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő,
b) gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő együtt
végzi.”

A fenti szabály alapján megállapítható, az iskolaorvos vagy a szakorvos döntése, hogy a tanuló egészségi állapota miatt:
- nem vehet részt a testnevelésórán,
- könnyített testnevelésórán kell részt vennie,
- gyógytestnevelésre kell járnia.
Mivel ez a kérdés a jogszabály szerint orvosi kérdés, az intézmény, illetve a testnevelő tanár nem jogosult a döntés felülbírálására.
Arra is lehetőség van, hogy szülői, tanulói kérésre egy-egy órára felmentést kapjon a tanuló. Ezen kérések elfogadása, vagy elutasítása a testnevelő joga és felelőssége. Ha ezzel kapcsolatban az iskola házirendje szabályt állapít meg, akkor természetesen ezt is alkalmazni kell.
A cikk a 2020. július 7-én hatályos jogszabályok alapján készült.


dr. Jásper András
Photo by THE 5TH from StockSnap