2017. november 6., hétfő

Diákjog-e a nyílt napon való részvétel?

Fontos kérdés, hogy a diák hol folytassa tanulmányait az általános iskola, illetve a középiskola befejezése után. A megalapozott döntésben nagy segítséget tud nyújtani, ha a tanuló részt tud venni a vágyott iskola nyílt napján.
Az is könnyen belátható azonban, hogy ha egy nyolcadikos diák minden középiskolát meglátogat, igen keveset tartózkodik az általános iskolában. A saját iskolában meglévő óralátogatási kötelezettség és a nyílt napon megszerezhető továbbtanulási információhoz való jog között a jogalkotó az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet útján kíván egyensúlyt teremteni. A rendelet módosítja az iskolai hiányzások igazolására vonatkozó szabályozást és rögzíti, hogy a tanuló tanítási évenként legfeljebb két alkalommal részt vehet pályaválasztási célú rendezvényen, s az iskola a szervező intézmény által kiállított igazolást köteles elfogadni.
A jövőbeni viták elkerülése érdekében szó szerint idézem a 2017. október 4-től hatályos új szabályt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletből:
51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni.
(2)  Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja,
e) az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos tanulója - tanítási évenként legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.

Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha a továbbtanulásra készülő diák három intézménybe szeretne elmenni nyílt napra.
 A válasz az, hogy az első két nyílt nap esetében a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 52. § (2) bekezdés e) pontja alapján igazolt a távollét.
További intézmények meglátogatására akkor van lehetőség, ha a tanuló (18 év alatti tanuló esetén a szülő) írásban, az iskola házirendjében szabályozott módon előzetesen kérte, hogy részt vehessen a harmadik intézményben is a nyílt napon, és ezt az iskola engedélyezte. Ez esetben a rendelet 52. § (2) bekezdés a) pontja alapján lesz igazolt a távollét.

2017. november 6.

dr. Jásper András

Fotó: https://stocksnap.io/photo/Y2AHVPYB51